Úvod do riadenia IS/IT (online)

Cieľom modulu je dôkladne vysvetliť základnú terminológiu a rámcovo predstaviť tri kľúčové informačné zdroje pre oblasť riadenia IS/IT: ITIL, CobiT a ISO/IEC 20000

Garant a lektor študijného modulu


Martin Vitouš

Anotácia


Tento úvodný modul študijného programu Riadenie informačných technológií je rozdelený do troch časti, kde sú podrobne vysvetlené kľúčové pojmy z oblasti riadenia IS/IT. Okrem samotnej definície týchto pojmov je zdôraznené, ako spolu súvisia, pretože v praxi dochádza k veľmi častým zamieňaním rôznych pojmov. Druhá časť tohto modulu je venovaná predstaveniu kľúčových rámcov a štandardov priamo použiteľných na riadenie podnikovej informatiky: ITIL, CobiT a ISO/IEC 20000. Posledná časť tohto modulu sa venuje tvorbe organizačnej štruktúry IT útvaru v celopodnikovom kontexte.

Sylabus


1. Definícia pojmov

 • informačné technológie
 • IT útvar
 • služba IT
 • IT proces

2. Kľúčové rámce a štandardy

 • história
 • účel
 • obsah, štruktúra

3. Tvorba organizačnej štruktúry IT

 • líniová
 • štábne
 • projektová
 • procesné

Literatúra


 • VOŘÍŠEK, J. Principy a modely řízení podnikové informatiky. Praha: Oeconomica, 446 s. ISBN 978-80-245-1440-6
 • ČSN ISO/IEC 20000-1:2012. Informační technologie – Management služeb – Část 1: Požadavky na systém managementu služeb. Praha: ÚNMZ
 • ČSN ISO/IEC 20000-2:2013. Informační technologie – Management služeb – Část 2: Pokyny pro použití systémů managementu služeb. Praha: ÚNMZ
 • CobiT 5: A Business Framework for the Governance and Management of Enterprise IT. Rolling Meadows, Illinois, USA: ISACA. ISBN 978-1-60420-237-3. Dostupné z: http://www.isaca.org/COBIT/Pages/COBIT-5-Framework-product-page.aspx
 • CobiT 5: Enabling Processes. Rolling Meadows, Illinois, USA: ISACA. ISBN 978-1-60420-241-0.
 • ITIL service strategy. London: TSO, 483 s. Best Management Practice. ISBN 978-0-11-331304-4.
 • ITIL service design. London: TSO, 442 s. Best Management Practice. ISBN 978-0-11-331305-1.
 • ITIL service transition. TSO, 347 s. Best Management Practice. ISBN 978-0-11-331306-8.
 • ITIL service operation. London: TSO, 370 s. Best Management Practice. ISBN 978-0-11-331307-5.
 • ITIL continual service improvement. London: TSO, 246 s. Best Management Practice. ISBN 978-0-11-331308-2.
 • ISACA [online].. Dostupné z: https://www.isaca.org/
 • OFFICIAL ITIL® WEBSITE [online].[cit. 2014-07-19]. Dostupné z: http://www.itil-officialsite.com/
 • ITSMF CZECH REPUBLIC. Sdružení specialistů a profesionálů v oblasti řízení ICT služeb [online]. [cit. 2014-07-19]. Dostupné z: http://itsmf.cz/
 • ITSMF CZECH REPUBLIC. ITIL® výkladový slovník v češtině. Dostupné z: http://itsmf.cz/informacni-zdroje/odborna-knihovna-ke-stazeni/
 • Sborník příspěvků konference ICTM 2009: Řízení ICT z pohledu životního cyklu služby. Praha: ČVUT 144 s. ISBN 978-80-01-04338-7.
 • Sborník příspěvků konference ICTM 2010: Organizační a manažerské modely řízení útvarů podnikové informatiky. Praha: ČVUT, 218 s. ISBN 978-80-01-04550-3.
 • Sborník příspěvků konference ICTM 2014: Řízení ICT v souvislostech. Praha: ČVUT, 84 s. ISBN 978-80-01-05518-2