Úvod do Real Estate (Praha)

Cieľom modulu je zoznámiť študentov s problematikou trhu nehnuteľností a postupmi podnikania v tejto oblasti. Prezentovať kľúčové právne a ekonomické požiadavky týkajúce sa podnikania s nehnuteľnosťami. Objasniť základné princípy fungovania trhu nehnuteľností, špecifikovať hlavných aktérov trhu nehnuteľností a popísať ich podnikateľskú činnosť, ukázať príležitosti podnikania na trhu nehnuteľností a analyzovať riziká s týmto spojené.

Garant a lektor študijného modulu


Mgr. Vladimír Syruček


Anotácia


Trh nehnuteľností je jedným z kľúčových makroekonomických agregátov, určujúcich vývoj hospodárskeho cyklu a finančného zdravia národných i nadnárodných ekonomík. V Českej republike tvoria byty a domy viac ako 90 % hmotného majetku domácností a spoločne s hodnotou ostatných budov a stavieb predstavujú 85 % čistej hodnoty hmotných fixných aktív v ekonomike. Nehnuteľnosť ako taká plní zo svojej podstaty jednu zo základných ľudských potrieb, ktorou je bývanie a potreba mať strechu nad hlavou. Nehnuteľnosti ako trhové produkty a predmety obchodovania sú zo svojej podstaty, svojou dobou výstavby, životným cyklom, investičnou návratnosťou aj odpisovaním „predmetu“ dlhodobej spotreby, s dlhým časovým horizontom ekonomického plánovania, realizácie i obchodu. Trh nehnuteľností zasahuje nielen do sféry výrobnej, ale aj spotrebiteľskej, a preto medzi faktory určujúce úroveň dopytu a ponuky patrí okrem iného politická a ekonomická stabilita, právna ochrana a nedotknuteľnosť súkromného majetku, právne a legislatívne podmienky pre podnikanie fyzických a právnických osôb, právne podmienky pre prevod nehnuteľností, úverová politika bánk a peňažných ústavov či daňové zaťaženie nehnuteľností. V súčasnej dobe priznal rezidenčný trh mnohých zmien. Medzi najdôležitejšie míľniky patrí ukončenie regulácie nájmov bytov a predovšetkým od roku 2014 je účinný nový Občiansky zákonník, a to ako v ustanoveniach o nájme, tak o bytovom spoluvlastníctve.

Sylabus


1. Trh nehnuteľností

 • podstata trhu nehnuteľností

2. Základné pojmy

 • objasnenie základné pojmov

3. Subjekty na trhu nehnuteľností

 • subjekty pohybujúce sa na trhu nehnuteľností

4. Stavebníctvo

 • podstata stavebníctva
 • stavebný trh a trh stavebných hmôt

5. Sektorové rozdelenie nehnuteľností

 • rezidenčné a komerčné nehnuteľnosti, pozemky, developerské projekty

6. Stavebnotechnické členenie nehnuteľných vecí

 • stavebno-technické hľadiská delenia nehnuteľných vecí

7. Formy vlastníctva nehnuteľností

 • osobné vlastníctvo, družstevné vlastníctvo a spoluvlastníctvo celého domu

8. Ceny nehnuteľností

 • ceny nehnuteľností a ich vývoj
 • základné pojmy

9. Investície do nehnuteľnosti

 • podstata investícií do nehnuteľnosti

Literatúra


Povinná literatúra:

 • Milan Jankovský, Evžen Korec – CO JE V DOMĚ, NENÍ PRO MĚ! Ekospol, ISBN 978-80-260-6135-9
 • Pavla Temrová – Realitní kuchařka. Pavla Temrová, 2013. ISBN 978-80-260-5163-3.
 • Syruček, V., Sabotinov, V. a kol. Realitní právo. Nemovitosti v realitní praxi. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, 1042 stran. ISBN 978-80-7400-701-9
 • Syruček, V., Sabotinov, V a kol. Realitní právo. Nemovitosti v realitní praxi. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2020, 1263 s., ISBN 978-80-7400-776-7
 • Eliáš a kol.: Občanské právo pro každého, Wolters Kluwer 6/2014
 • Slovník právních pojmů, WK
 • Občanské právo pro každého, WK
 • Šustrová, Borovička, Holý: Katastrální zákon, Praktický komentář, Wolters Kluwer, 2018
 • Novotný, Horák, Holejšovský, Oehm, Bytové spoluvlastnictví a Bytová družstva, 1. či 2.
 • Ronovská Kteřina a kolektiv – Jak správně pronajmout, prodat, koupit dům či byt, Grada, ISBN: 978-80-247-4204-5
 • Ken McElroy – ABC investování do realit, Pragma, ISBN: 978-80-7349-105-5