Úvod do projektového riadenia (Praha)

Tento modul Vás uvedie do problematiky projektového manažmentu, jeho vymedzenia, princípov a využitia tak, aby prinášalo úžitok podnikom a iným organizáciám, v ktorých sa projekty realizujú a organizujú. Na tento účel je potrebné poznať kľúčové pojmy projektového riadenia a jeho štandardy, ktoré predstavujú všeobecne uznávané znalosti v tomto špecifickom odbore riadenia. Ďalej je zdôraznená dôležitosť manažéra projektu, jeho tímu a vytvorenie možných organizačných foriem pre riadenie projektu v podniku.

Garant a lektor študijného modulu


doc. Ing. Zita Prostějovská, Ph.D.

Anotácia


V úvode modelu sú definované pojmy projektový manažment a projekt. Ďalej je pozornosť venovaná štandardom projektového manažmentu, vrátane možnosti certifikácie projektového manažéra, a prehľadu nástrojov a techník, ktoré by mal projektový manažér ovládať a uplatňovať pri riadení projektov. Na záver sú uvedené informácie o zainteresovaných stranách projektu a organizačných formách pre riadenie projektu v podniku.

Sylabus


1. Vymedzenie projektového riadenia

 • cieľ, princípy a uplatnenie projektového manažmentu
 • štandardy projektového manažmentu
 • prehľad nástrojov a techník projektového manažmentu

2. Kľúčové pojmy projektového manažmentu

 • projekt, program, portfólio
 • ciele, prínosy a úspešnosť projektu

3. Ľudia v projekte

 • manažér projektu a projektový tím
 • zainteresované strany – Stakeholders

4. Organizácia projektu v podniku

 • organizovanie projektu
 • organizačné formy pre riadenie projektu v podniku

Literatura


 • DOLEŽAL, J., MÁCHALA P., LACKO B., a kolektiv, Projektový management podle IPMA. Grada Publishing . ISBN: 80-2474-275-6
 • ČSN ISO 21500 Česká technická norma ICS 100.40; Praha: Český normalizační institut. 68s.
 • A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide). Project Management Institute
 • BARKER, S., COLE, R., Projektový management pro praxi. Praha: Grada, 155 s. ISBN 978-80-247-2838-4
 • ČSN ISO 10006 Česká technická norma ICS 03.120.10; Praha: Český normalizační institut. 48s.
 • ČSN ISO 10007 Česká technická norma ICS 03.120.10; Praha: Český normalizační institu. 20s.
 • DOLEŽAL, J., KRÁTKÝ, J., CINGL, O. 5 kroků k úspěšnému projektu. Praha: Grada Publishing
 • DOLEŽAL, J. a kol., Projektový management. Praha: Grada Publishing
 • INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION ISO CENTRAL SECRETARIAT; ISO 21500, Genava : ISO Central Secretariat, 35 s.
 • KERZNER, H., Project Management, A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling, New York: Wiley, ISBN 04-712-2577-0
 • LOJDA, J. Manažerské dovednosti. Praha: Grada Publishing. ISBN: 978-80-247-3902-1
 • Národní standard kompetencí projektového řízení-‎ verze 3.2. Certifikace projektových manažerů.  WEB/Brno: Společnost pro projektové řízení, o.s.,   ISBN 978-80-214-4058-6
 • NEWTON, R., Úspěšný projektový manažer. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-2544-4
 • ROSENAU, D. M., Řízení projektů. 1. vydání Praha: Computer Press, ISBN 80-7226-218-1
 • SVOZILOVÁ, A., Projektový management: Systémový přístup k řízení projektů. Praha: Grada, 392 s. ISBN 978-80-247-3611-2
 • SCHWALBE, K. Řízení projektů v IT Kompletní průvodce. Brno: Computer Press, a.s. 632 s. ISBN 978-80-251-2882-4
 • ŠTEFÁNEK, R.; BOČKOVÁ, K.; BENDOVÁ, P. a kol., Projektové řízení pro začátečníky, Brno: Computer press, a.s., ISBN 978-80-251-2835-0
 • TALEB, N. Černá labuť, Praha: Nakladatelství Paseka, s.r.o., 480 s., ISBN: 978-80-7432-128-3
 • TRÁVNÍK, I., TAKÁČ, R. Uzda na projekt, Bratislava: Equlibra. 346s. ISBN 978-80-8143