Úvod do podnikania, podnikateľský plán a stratégie (online)

Cieľom modulu je prehĺbiť znalosti princípov strategického riadenia podniku a osvojiť si základné zručnosti z oblasti tvorby, uplatňovania a kontroly obchodnej stratégie a podnikateľského plánu podniku. Systematický prístup k analýze prostredia, zhromažďovania a vyhodnocovania strategicky významných informácií nám pomôže lepšie predvídať riziká a úspešnejšie napĺňať ciele podniku.

Garant a lektor študijného modulu


Ing. Miroslav Sponer, Ph.D.

Anotácia


Modul zoznamuje poslucháčov s teóriou a riadením podniku z hľadiska tvorby podnikovej stratégie s dôrazom na vytvorenie obchodnej stratégie, s hierarchiou interných podnikových faktorov, so spôsobom stanovenia vízií a cieľov podniku s dôrazom na obchodnú koncepciu a tvorbu strategického obchodného plánu podniku. Absolventi budú schopní získané znalosti a zručnosti strategického riadenia pragmaticky prispôsobovať a aplikovať v podmienkach konkrétnych firiem.

Sylabus


1. Strategický manažment

 • strategické riadenie
 • strategická analýza vonkajšieho okolia podniku

2. PEST analýza

 • politické prostredie
 • ekonomické prostredie
 • sociálne prostredie
 • technologické a technické prostredie
 • legislatívne prostredie
 • ekologické prostredie
 • kultúrne prostredie

3. Analýta konkurenčného prostredia

4. Analýza hodnotového reťazca

5. Analýza portfólia

6. BCG model, GE model

7. Finančná analýza

8. SWOT analýza

9. Výber stratégie

Literatúra


 • BĚLOHLÁVEK, F.; KOŠŤAN, P.; ŠULEŘ, O. Management. 1. vydání. Brno: Computer Press, 2006. ISBN 80-251-0396-X.
 • BLAŽEK, L. Management: organizování, rozhodování, ovlivňování. Grada Publishing, Praha 2014. ISBN 978-80-247-9354-2.
 • BRANDENBURGER, A. M.; NALEBUFF, B. J. Right Game: Use Game Theory to Shape Strategy. In Harvard Business Review, July, 1995.
 • DAVID, F.R. Strategic Management: A Competitive Advantage Approach, Concepts & Cases. 15th Edition. 2015. ISBN 10-133444791.
 • DĚDINA, J., Odcházel, J. Management a moderní organizování firmy. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-6996-7.
 • DRUCKER, P. F. Řízení v době velkých změn. Praha: Management Press, 1998. ISBN80-85943-78-6.
 • FOTR, J. a kol. Tvorba strategie a strategické plánování: Teorie a praxe. 1. vydání. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-3985-4.
 • FOTR, J.; ŠVECOVÁ, L. Manažerské rozhodování: postupy, metody a nástroje. 2., přepracované vydání. Praha: Ekopress, 2010. ISBN 978-80-869-29590.
 • GRASSEOVÁ, M.; DUBEC, R.; ŘEHÁK, D. Analýza v rukou manažera: 33 nejpoužívanějších metod strategického řízení. 1. vydání. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-2621-9.
 • HITT, M.A.; IRELAND, R.D.; HOSKINSSON, R.E. Strategic Management: Concepts and Cases: Competitiveness and Globalization. 12th Edition. ISBN 978-1305502147.
 • CHARVÁT, J. Firemní strategie pro praxi. 1. vydání. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-1389-6.