Úspešná argumentácia a vyjednávanie (online)

Cieľom modulu je oboznámiť sa so základnými a efektívnymi komunikačnými systémami a metódami vyjednávania. Osobitná pozornosť je venovaná ich výhodám, aj obmedzeniam a ďalej potom autorsky originálnej vyjednávacej metóde PIN.

Garant a lektor študijného modulu


PhDr. Jan Gruber, Ph.D.

Anotácia


Je známe príslovie o „nemožnosti nekomunikovať v kontakte s druhými“, menej známe, od Konráda Lorenza: „povedať neznamená ešte počuť, počuť neznamená ešte porozumieť.“ V praxi sa môžeme stretávať s rôznymi vplyvmi a ťažkosťami, na strane vypovedajúceho i poslucháčov, ktoré pôsobí v komunikácii rušivo. Napr. vnášanie napätia a emócií do rozhovoru, prejavy agresivity, neustále chválenie a komplimenty, neochota niečo počuť, hľadanie „jednej objektívnej pravdy“, skákanie do reči apod. Rôzne komunikačné systémy, o ktorých sa tu zmieňujeme, ponúkajú odlišné prístupy pri vyrovnávaní sa s týmito rušivými vplyvmi a ťažkosťami.

Sylabus


1. Komunikácia

 • definície komunikácie, verbálnej a neverbálnej komunikácie
 • funkcie komunikácie a bariéry komunikácie
 • zlozvyky pri načúvaní a odovzdávaní

2. Konflikt

 • význam konfliktu
 • úrovne a fázy konfliktu

3. Asertivita

 • definícia techniky
 • koncepcia asertívneho jednania
 • stupne asertivity a ďalšie techniky rozvinuté koncepciou asertívneho jednania

4. Transakčná analýza

 • podstata transakčnej analýzy a stavy svojho ja

5. Neurolingvistické programovanie (NLP)

 • NLP, metódy NLP a základné myšlienky
 • preferenčné typy, výhody a nevýhody NLP

6. Vyjednávanie

 • definície vyjednávania
 • vyjednávacie štýly

7. Autorsky originálna vyjednávacia metóda PIN

 • podstata techniky a fázy procesu

Literatúra


 • FISHER, Roger, William URY a Bruce PATTON. Jak dosáhnout souhlasu: zásady úspěšného vyjednávání. Přeložil Aleš LISA. Praha: Management Press. ISBN 978-80-7261-299-4
 • PLAMÍNEK, Jiří. Konflikty a vyjednávání: umění vyhrávat, aniž by někdo prohrál. Praha: Grada. Poradce pro praxi. ISBN 978-80-247-44858
 • KHELEROVÁ, Vladimíra. Komunikační a obchodní dovednosti manažera. Praha: Grada. Poradce pro praxi. ISBN 978-80-247-3566-5
 • LAHNEROVÁ, Dagmar. Asertivita pro manažery: jak využít pozitiva asertivní komunikace k dosažení svých cílů. Praha: Grada. Komunikace (Grada). ISBN 978-80-247-4406-3