Ukončenie projektu (Praha)

Cieľom je zoznámiť poslucháčov s procesom uzavretia projektu, pri ktorom sú ukončené všetky aktivity projektu, odovzdané a schválené výstupy projektu, vysporiadané a ukončené všetky jeho administratívne agendy, vykonané hodnotenie priebehu projektu, vydaná záverečná správa a zdokumentované a odovzdané všetky poznatky z priebehu projektu, ktoré sa potom stávajú zdrojom poučenia na zlepšenie riadenia ďalších projektov.

Garant a lektor študijného modulu


doc. Ing. Zita Prostějovská, Ph.D.

Anotácia


Modul sa zaoberá ukončením projektu v súvislosti s úspešnosťou riadenia projektu naprieč životným cyklom projektu. Ďalej sú preberané dôvody ukončenia projektu, odovzdania a prevzatia produktu zákazníkom a ďalšie činnosti, ktoré sú potrebné na to, aby bolo možné vyhlásiť projekt za úplne uzavretý aj po formálnej stránke. Záver modulu je zameraný na komplexné záverečné vyhodnotenie, uchovávanie dát a záznamov nielen pre prípadné audity, ale aj pre vlastné poučenie zo skúseností realizácie projektu a návrhy na opatrenia na realizáciu ďalších projektov.

Sylabus


1. Ukončenie projektu v rámci jeho životného

 • životný cyklus projektu
 • ciele fáz životného cyklu projektu
 • dôvody ukončenia projektu

2. Fáza ukončenia projektu

 • ciele projektového manažéra
 • procesné kroky ukončenia
 • odovzdanie a prevzatie produktu projektu a činnosti s tým spojené

3. Spätné hodnotenie projektu a práce projektového tímu

 • situačná správa
 • workshop na hodnotenie ukončenia projektu
 • záverečná správa
 • archivácia a dokumentovanie poznatkov
 • slávnostné ukončenie projektu a manažér projektu

4. Komplexné záverečné vyhodnotenie projektu v projektovej fáze

 • post-implementačné vyhodnotenie a vhodné metódy
 • návrh opatrení a odporúčaní
 • dáta projektu, audity, poučenie

5. Zhrnutie

 • súhrn poznatkov

Literatúra


 • DOLEŽAL, J., MÁCHALA P., LACKO B., a kolektiv, Projektový management podle IPMA Grada Publishing. ISBN: 80-2474-275-6
 • ČSN EN ISO 21500: 2013 Česká technická norma ICS 03.100.40. Návod k management projektu. Praha: Český normalizační institut, Komentované vydání normy. Praha ČSJ
 • A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide). Project Management Institute
 • BARKER, S., COLE, R., Projektový management pro praxi. Praha: Grada, 155 s. ISBN 978-80-247-2838-4
 • DOLEŽAL, J., KRÁTKÝ, J., CINGL, O. 5 kroků k úspěšnému projektu. Praha: Grada Publishing
 • DOLEŽAL, J. a kol., Projektový management. Praha: Grada Publishing
 • Národní standard kompetencí projektového řízení-‎ verze 3.2. Certifikace projektových manažerů. Revize 20. 8. 2013. WEB/Brno:Společnost pro projektové řízení, o.s., 314s. ISBN 978-80-214-4058-6
 • NEMEC V. Projektový management. Praha: Grada Publishing. 184 p. ISBN 80-247-0392-0
 • ROSENAU, D. M., Řízení projektů. Praha: Computer Press, ISBN 80-7226-218-1
 • SVOZILOVÁ, A., Projektový management: Systémový přístup k řízení projektů. Praha: Grada, 392 s. ISBN 978-80-247-3611-2
 • ŠTEFÁNEK, R.; BOČKOVÁ, K.; BENDOVÁ, P. a kol., Projektové řízení pro začátečníky, Brno: Computer press, a.s., ISBN 978-80-251-2835-0
 • TAYLOR, J. Začínáme řídit projekty. Brno: Computer Press. 215 p. ISBN 9788025117590
 • TRÁVNÍK,I., TAKÁČ,R., Uzda na projekt, Bratislava: Equlibra. 346s. ISBN 978-80-8143