Udržateľný rozvoj cestovného ruchu (online)

Cieľom modulu je osvojenie princípov riadenia procesov v cestovnom ruchu na dosiahnutie udržateľného rozvoja s ohľadom na celospoločenský prospech, zodpovednosť za stav planéty, prosperitu pre budúce generácie a obnoviteľnosť zdrojov.

Garant a lektor študijného modulu


Ing. Liběna Jarolímková, Ph.D.

Anotácia


V úvode modulu sú vymedzené základné pojmy a je uvedený stručný prehľad riešenia problematiky udržateľného rozvoja spoločnosti. Sú vysvetlené tri základné piliere udržateľného rozvoja a vplyv cestovného ruchu na prírodné, sociálno-kultúrne a ekonomické prostredie a možnosti monitoringu dopadov aktivít v cestovnom ruchu pomocou indikátorov udržateľného rozvoja. Súčasťou modulu je politika udržateľného rozvoja v oblasti cestovného ruchu v ČR a EÚ. Pozornosť je venovaná nástrojom riadenia udržateľného rozvoja a ecolabellingu. Záverom sú poslucháči oboznámení s environmentálne priaznivými formami cestovného ruchu.

Sylabus


1. Úvod

 • trvalo udržateľný rozvoj v oblasti cestovného ruchu

2. Základné pojmy a piliere trvalo udržateľného rozvoja

 • definícia základných pojmov trvalo udržateľného rozvoja
 • 3 základné piliere (zložky) trvalo udržateľného rozvoja

3. Problematika udržateľného rozvoja a aplikácie jeho stratégií v cestovnom ruchu

 • stručný historický prehľad riešení problematiky udržateľného rozvoja spoločnosti
 • aplikácia stratégie trvalo udržateľného rozvoja v oblasti cestovného ruchu

4. Nástroje stratégií trvalo udržateľného rozvoja a vplyv cestovného ruchu na prostredie

 • nástroje používané pri realizácii stratégie trvalo udržateľného rozvoja v oblasti cestovného ruchu
 • vplyvy cestovného ruchu na prostredie

5. Negatívne vplyvy cestovného ruchu

 • negatívne vplyvy cestovného ruchu na prírodné prostredie-príklady
 • negatívne vplyvy cestovného ruchu na sociálno-kultúrne prostredie – príklady
 • negatívne vplyvy cestovného ruchu na ekonomické prostredie – príklady

6. Indikátory udržateľného rozvoja, ecolabelling a zásady udržateľného rozvoja v manažmente destinácií

 • monitoring dopadov aktivít v cestovnom ruchu pomocou indikátorov trvalo udržateľného rozvoja
 • ecolabelling v ČR av EÚ
 • uplatňovanie zásad udržateľného rozvoja v manažmente destinácií a podnikov cestovného ruchu

7. Princípy trvalo udržateľného rozvoja v praxi podnikov a destinácií

 • príklady aplikácie princípov udržateľného rozvoja v praxi podnikov a destinácií SR
 • príklady aplikácie princípov udržateľného rozvoja v praxi podnikov a destinácií v zahraničí

8. Záver

 • princípy udržateľného rozvoja a prvky funkčného systému

Literatúra


 • REMTOVÁ, K.: Výkladový slovník základních pojmů z oblasti udržitelného rozvoje, MŽP ČR, ISBN 978-80-7212-506-7
 • (http://www.nuov.cz/uploads/OZE/Slovnik_MZP.pdf)
 • ZÁVODNÁ, L. S.: Udržitelný cestovní ruch, Univerzita  Palackého v Olomouci, ISBN 978-80-244-4576-2
 • Globální etický kodex cestovního ruchu (UNWTO), http://ethics.unwto.org/sites/all/files/docpdf/czechrepublic.pdf
 • PÁSKOVÁ, M.: Udržitelnost rozvoje cestovního ruchu, Gaudeamus, ISBN 978-80-7435-006-1
 • Deklarace z Rio de Janeira o životním prostředí a rozvoji http://www.cenia.cz/web/www/web-pub2.nsf/$pid/CENMSFL5ZKH1/$FILE/Metod-MA21_06-priloha1-deklaraceUR_0503.pdf
 • Koncepce státní politiky cestovního ruchu 2014 – 2020, MMR ČR, https://www.mmr.cz/getmedia/01144b63-0600-43c1-9bf5-cdd487c313fb/MMR-Cestovni-ruch-v-Ceske-republice.pdf
 • Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR, MŽP ČR https://www.vlada.cz/assets/ppov/udrzitelny-rozvoj/Strategicky_ramec_udrzitelneho_rozvoje.pdf
 • http://www.ekoznacka.cz/