Účtovníctvo pre podnikateľov (Praha)

Cieľom tohto modulu je zoznámiť poslucháčov so systémom vedenia finančného účtovníctva podnikateľov, vysvetliť základné účtovné princípy, metodické prvky a nástroje v účtovníctve. Identifikovať základné elementy účtovnej závierky, naučiť aplikovať metódy oceňovania, účtovania a vykazovania podnikateľov v ČR.

Garant a lektor študijného modulu


doc. Ing. Jana Hinke, Ph.D.

Anotácia


Účtovníctvo patrí k základným nástrojom slúžiacim pre ekonomickú orientáciu podnikateľského subjektu. Dáva nevyhnutné informácie na hodnotenie ekonomickej účinnosti celého reprodukčného procesu. V snahe prispieť k poznaniu účtovnej problematiky je nutné plnohodnotne študovať obsah tohto kurzu.

Sylabus


1. Úvod do účtovníctva

 • história finančného účtovníctva
 • účtovná jednotka
 • požiadavky na účtovníctvo
 • používatelia účtovných informácií

2. Účtovné princípy a sústavy

 • základné účtovné princípy
 • pojednanie o účtovných sústavách
 • právne normy upravujúce finančné účtovníctvo podnikateľov SR

3. Účty a princípy účtovania

 • vzhľad účtu a úrovne podrobností účtu
 • základné princípy účtovania
 • účtová osnova

4. Účtovné doklady a účtovné knihy

 • účtovné doklady
 • účtovné knihy
 • opravy účtovných záznamov

5. Systém podvojného účtovníctva a účtovné systémy

 • súvaha
 • účtovná závierka
 • účtovný systém IAS/IFRS a účtovný systém IFRS for SME

Literatúra


 • HINKE, J. IAS/IFRS a hodnocení výkonnost podniku. Praha: Alfa Nakladatelství. ISBN 978-80-87197-64-6
 • HINKE, J. IAS/IFRS a vykázání finanční pozice podniku. Praha: Alfa Nakladateství. ISBN 978-80-87197-65-3
 • České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • KOTHARI, J., BARONE, E. Financial Accounting. An International Approach, FT Prentica Hall, Harlow
 • KOVANICOVÁ, D., Abeceda účetních znalostí pro každého. Praha: Polygon. 440 s. 978-80-7273-156-5
 • NERUDOVÝ, D. a kol. Harmonizace účetních standardů pro malé a střední podniky. Praha: Wolters Kluwer ČR. 272 s. ISBN 978-80-7357-500-7
 • Prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů
 • STROUHAL, J., ŽIDLICKÁ, R. Účetnictví: Velká kniha příkladů. Brno: Computer press. ISBN 978-80-251-1515-2
 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění
 • Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění
 • Zákon č. 563/91 Sb. o účetnictví v platném znění