Účtovníctvo pre podnikateľov II. (Praha)

Cieľom tohto modulu je hlbšie oboznámiť poslucháčov so špecifikami účtovania a vykazovania obchodného majetku vrátane lízingového financovania tohto majetku a zúčtovania dotácií, ďalej konkrétnejšie oboznámiť poslucháčov s prípravnými prácami k účtovnej závierke vrátane výpočtu a vykazovania odloženej dane z príjmov a v neposlednom rade posúdiť. pri finančnom riadení aktív resp. pasív.

Garant a lektor študijného modulu


doc. Ing. Jana Hinke, Ph.D.

Anotácia


Finančné účtovníctvo je odborom, ktorý prechádza neustálymi a početnými zmenami. Pre jeho porozumenie je nutné si dobre osvojiť základy účtovania a vykazovania a potom na ne nadviazať tak, aby bolo možné porozumieť informáciám z účtovných výkazov, naučiť sa tieto informácie analyzovať a urobiť si tak obraz o finančnej situácii konkrétneho podniku národného hospodárstva.

Sylabus


1. Vybrané problematiky v oblasti obchodného majetku

 • cenné papiere
 • odpisy dlhodobého majetku
 • technické zhodnotenie majetku
 • účtovanie dotácií
 • lízingové financovanie majetku

2. Prípravné práce k účtovnej závierke

 • inventarizácia
 • tvorba a zúčtovanie rezerv
 • kurzové rozdiely a ich vysporiadanie
 • úprava ocenenia majetku

3. Odložená daň z príjmu

 • podstata odloženej dane z príjmu a účtovania o odloženej dani

4. Analýza účtovnej závierky

 • podstata účtovnej závierky a problémy ich užívateľov

5. Kreatívne účtovníctvo, forenzné účtovníctvo

 • podstata kreatívneho a forenzného účtovníctva

Literatúra


 • HINKE, J., BÁRKOVÁ, D. Účetnictví 2: Pokročilé aplikace. Praha: Grada Publishing. 232 s. ISBN 978-80-247-3516-0
 • KOVANICOVÁ, D. Finanční účetnictví – světový koncept. Praha: Polygon. 544 s. ISBN: 80-7273-129-7
 • KOVANICOVÁ, D. Jak porozumět světovým, evropským, českým účetním výkazům. Praha: Polygon. 304 s. ISBN: 80-7273-095-9
 • Zákon č. 563/91 Sb. o účetnictví v platném znění
 • České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • Prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění
 • Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění
 • NERUDOVÁ, D. a kol. Harmonizace účetních standardů pro malé a střední podniky. Praha: Wolters Kluwer ČR. 272 s. ISBN 978-80-7357-500-7