Účtovníctvo podľa svetových účtovných systémov (IAS/IFRS, US GAAP) (Praha)

Cieľom je zoznámiť poslucháčov s koncepciou vykazovania podľa svetových účtovných systémov – najmä IAS/IFRS a US GAAP. Ďalej oboznámiť študentov s vývojom svetových účtovných systémov a predikovať budúce vývojové tendencie. Cieľom modulu je v neposlednom rade tiež posúdiť vypovedaciu schopnosť účtovnej závierky zostavenej podľa IAS/IFRS s účtovnou závierkou zostavenou podľa právnych noriem SR.

Garant a lektor študijného modulu


doc. Ing. Jana Hinke, Ph.D.

Anotácia


Modul zameraný na svetové účtovné systémy sa zaoberá analýzou finančného účtovníctva a výkazníctva podľa Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva IAS/IFRS a US GAAP. Text vychádza z plnej verzie štandardov IAS/IFRS, ktorú však nechce opisovať, ale skôr zostručniť a vysvetliť jednotlivé riešenia prijaté tvorcami tohto účtovného systému. Riešenie jednotlivých problematík môže byť každým autorom vykladané s určitou odlišnosťou, avšak obsah tohto modulu je koncipovaný tak, aby korešpondoval s najdôležitejšími problematikami a ich riešením podľa odporúčanej literatúry.

Sylabus


1. Charakteristika účtovných systémov

 • základná podstata vedenia účtovníctva
 • odlíšenie účtovných systémov
 • zakladajúca organizácia finančného účtovníctva
 • rada pre vydanie účtovných štandardov
 • poradný orgán pre štandardy finančného účtovníctva

2. Vznik a vývoj účtovného systému IAS/IFRS

 • vznik IAS/IFRS
 • monitorovacia, správcovská a poradná rada
 • rada IASB a interpretačný výbor IFRIC

3. Koncepčný rámec IAS/IFRS

 • koncepčný rámec, jeho vymedzenie a oceňovacie bázy

4. Medzinárodná harmonizácia finančného výkazníctva

 • harmonizácia účtovníctva
 • proces a cieľ konvergencie

5. Porovnanie svetových účtovných systémov, komparácia s účtovným systémom vedeným podľa právnych noriem SR

 • tematické celky komparácie
 • porovnanie IAS/IFRS s účtovným systémom podľa právnych noriem SR
 • všeobecné porovnanie svetových účtovných systémov

Literatúra


 • HINKE, J. Účetní systém IAS/IFRS: charakteristika účetního systému. Praha: Kernberg Publishing, 190 s. ISBN 978-80-903962-2-7
 • International Accounting Standards Board. International Financial Reporting Standards. London: IASC Foundation Publication Department ISBN 978-1-905590-54-4
 • KYNCLOVÁ, D. Účetnictví podle mezinárodních účetních standardů, Praha: Credit. ISBN 80-213-1034-0
 • BŘEZINOVÁ, H. Účetní závěrka v mezinárodním rámci. Praha: Credit. ISBN 80-213-0628-9
 • KOVANICOVÁ, D. Mezinárodní standard účetního výkaznictví malých a středních podniků je téměř na světě. Budeme připraveni? Sborník z pedagogické konference: změny účetní a daňové legislativy v roce 2007. Praha: Vydavatel Siemens, s.r.o. ISBN 80-239-8367-9
 • SAGIT: Účetnictví podnikatelů, podle stavu k 10. 1. 2011, Ostrava: Vydavatelství SAGIT. ISBN 978-80-7208-835-5
 • MÜLLEROVÁ, L. Proces tvorby US GAAP (jako inspirace pro tvorbu českých účetních standardů). [online]. Praha: VŠE. [cit. 2011-07-20]. Dostupné z http://nb.vse.cz/fak1/cefius/Obcasnik2/ Dokumenty/Mullerova.doc.
 • EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL. REGULATION (EC) No 1606/2002 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 19 July 2002on the application of international accounting standards. [on line]. Summaries of EU legislative. Aktualizace 22. 11. 2010, [cit. 2010-11-22] Dostupné na www: http://eur-lex.europa.eu/ LexUriServ/ LexUriServ.do?uri= OJ:L:2002:243:0001: 0004: EN:PDF.
 • KRUPOVÁ, L. IFRS: Mezinárodní standardy účetního výkaznictví. Praha: VOX, a.s. 804 s. ISBN 978-80-86324-76-0
 • International Accounting Standards Board [online]. London: International Accounting Standards Board. [cit. 2010-8-22]. Retrieved from www:http://www.ifrs.org/ IFRS+for+ SMEs/IFRS +for+ SMEs+and +related + material.htm.
 • HINKE J. a kol. Rozvoj účetní teorie v oblasti MSP se zaměřením na Mezinárodní standardy účetního výkaznictví IAS/IFRS. Specifický výzkum č. 513003/2009. Plzeň: FEK ZČU v Plzni.
 • VAŠEK. L. Výroční projekt zlepšení pravidel IFRS. [online]. Praha. [cit. 2011-06-20] Dostupné na www: http://www.gaap.cz /index.php?ln=1&tm =3&om=209&z_id= c_ Libor-Vasek-Zlepseni_c.
 • International Accounting Standards Board [online]. London: International Accounting Standards Board. [cit.2011-06-22]. Retrieved from http:// www.ifrs.org /Current+Projects/IASB+Projects/Leases/ed10/Ed.htm.