Účtovné dáta pre finančné riadenie (Praha)

Cieľom tohto modulu je zoznámiť sa s praktickým využitím účtovných dát z účtovných závierok spoločností vykazujúcich podľa platných slovenských či nadnárodných predpisov pre účely finančného riadenia spoločnosti. Poslucháči budú schopní porozumieť rozdielom medzi českými účtovnými pravidlami a IFRS, a ďalej schopní spracovať finančnú analýzu. Modul je tiež zameraný na oblasť vyhodnocovania efektivity investičných projektov, ako aj spôsobu voľby ich financovania.

Garant a lektor študijného modulu


Ing. Bc. Dagmar Čámská, Ph.D

Anotácia


S postupnou globalizáciou trhov vzniká potreba harmonizácie účtovníctva podnikateľských subjektov. Poslucháč kurzu by mal byť schopný formulovať základné rozdiely medzi českými účtovnými pravidlami a IFRS a na ich základe správne interpretovať informácie z účtovných závierok českých i zahraničných subjektov, ako tieto aj zanalyzovať. Účtovné dáta slúžia ako základňa pre investičné rozhodovanie. Poslucháč kurzu by mal byť schopný spracovať analýzu efektívnosti investičného projektu, ako aj správne zvoliť formu jeho financovania.

Sylabus


  • harmonizácia finančného výkazníctva
  • finančná analýza na báze účtovných výkazov
  • investičné rozhodovanie

Literatúra


  • STRÚHAL, J., ŽIDLICKÁ, R., CARDOVÁ, Z. Účtovníctvo. Veľká kniha príkladov. Zmeny súvisiace s NOZ. Brno, 2014.
  • SCHOLLEOVÁ, H. Ekonomické a finančné riadenie pre neekonómov, Grada, Praha, 2012. (Pripravuje sa vydanie 2017.)