Typológia zákazníka (Praha)

Oboznámiť študentov so základnými poznatkami jednotlivých psychologických disciplín s dôrazom na problematiku psychológie spotrebiteľa a spotrebného správania. Výučba je koncipovaná ako základ štúdia psychológie optikou spotrebného správania so zreteľom k problematike premien spoločenského diania v čase rýchlych ekonomických zmien. Predmet súčasne tvoria prirodzené východiská pre rad ďalších disciplín vo výučbe, zameraných na problematiku spotrebného správania, ako sociológia, marketing.

Garant a lektor študijného modulu


Ing. Miloslav Šašek, DipMgmt.

Anotácia


Definícia nákupného správania. Termín nákupné správanie je definovaný ako správanie, ktorým sa spotrebitelia prejavujú pri hľadaní, nakupovaní, užívaní, hodnotení a nakladaní s výrobkami a službami, od ktorých očakávajú uspokojenie svojich potrieb. Nákupné správanie sa zameriava na rozhodovanie jednotlivcov pri vynakladaní vlastných zdrojov (čas, peniaze, úsilie) na položky súvisiace so spotrebou. V tom je zahrnuté čo, prečo, kedy, kde a ako často položky nakupujú, ako často ich používajú, ako ich hodnotia po nákupe a dopad týchto hodnotení na budúce nákupy.

Sylabus


1. Psychológia

 • podstata psychológie

2. Spotrebné správanie a osobnosť ako spotrebiteľ a zákazník

 • spotrebné chovanie
 • osobnosť
 • teória rysov, psychoanalytický prístup a teórie sociálneho učenia
 • fenomenologický prístup a štvore zakotvenie
 • psychické procesy ovplyvňujúce spotrebné správanie

3. Proces nakupovania

 • päť štádií kúpneho rozhodovacieho procesu
 • druhy nákupu v súvislosti s nákupným správaním
 • nákupné a spotrebné zvyklosti, miesto predaja

4. Spotrebiteľ a svet – svet podľa spotrebiteľa

 • kultúra
 • sociálne skupiny

5. Spotrebiteľ a produkt/služba

 • psychologické vlastnosti tovarov a prvky kvality produktu

6. Spotrebiteľ a značka

 • podstata značky a image

7. Spotrebiteľ a cena

 • cena a jej význam

8. Typy spotrebiteľov

 • objasnenie typov spotrebiteľov

Literatúra


 • FORET, M.: Marketingová komunikace. Computer Press, Brno. ISBN 80-251-1041-9
 • KOTLER, P.: Marketing management. Grada Publishing, Praha. ISBN 80-247-0016-6
 • VYSEKALOVÁ, J.: Psychologie spotřebitele. Jak zákazníci nakupují. Grada Publishing, Praha. ISBN 80-247-0393-9
 • FORET, M.: Jak komunikovat se zákazníkem. Computer Press, Praha. ISBN 80-7226-292-9
 • FORET, M.: Marketing. Masarykova univerzita v Brně, Brno. ISBN 80-210-3500-5
 • FORET, M: Marketingová komunikace. Masarykova univerzita, Brno. ISBN 80-210-1681-7
 • FORET, M: Marketingový průzkum: poznáváme svoje zákazníky. Computer Press, Brno. ISBN 978-80-251-2183-2
 • KOTLER, P., ARMSTRONG, G.: Marketing, Grada Publishing, Praha. ISBN 80-247-0513-3
 • KOTLER, P.: Marketing od A do Z: Osmdesát pojmů, které by měl znát každý manažer. Management Press, Praha. ISBN 80-7261-082-1
 • KOTLER, P.: Marketing podle Kotlera: Jak vytvářet a ovládnout nové trhy. Management Press, Praha. ISBN 80-7261-010-4
 • KOTLER, P.: Moderní marketing: 4. evropské vydání. Grada Publishing, Praha. ISBN 978-80-247-1545-2
 • SMITH, P.: Moderní marketing. Computer Press, Praha. ISBN 80-7226-252-1
 • TOMEK, G., VÁVROVÁ, V.: Marketing od myšlenky k realizaci. Professional Publishing, Praha. ISBN 978-80-86946-80-1