Tvorba PR stratégie (online)

Modul PR stratégie nadväzuje na všetky predchádzajúce moduly programu Public Relations a je ich komplexným súhrnom.

Garant a lektor študijného modulu


Ing. Ondřej Kubala

Anotácia


Pri tvorbe PR stratégie je nevyhnutné využiť všetky nadobudnuté znalosti v PR, od mediálnych vzťahov cez internú komunikáciu, lobing alebo vyjednávacie taktiky až po krízovú komunikáciu. Cieľom modulu je odovzdať študentom skúsenosti z tvorby konkrétnych stratégií a naučiť ich vlastné stratégie vytvárať. Práve tvorba PR stratégie je okamihom, kde sa po PR špecialistoch požaduje predovšetkým strategické myslenie, schopnosť odhadovať kroky protistrany a dokonalá znalosť uvažovania médií. Študenti sa tak musia naučiť prakticky prepojiť všetky doterajšie poznatky z PR.

Sylabus


  • Čo je to PR stratégia a aké je jej postavenie v rámci stratégie firmy/projektu.
  • Integrovaná komunikácia.
  • Zapojenie jednotlivých nástrojov PR do stratégie a spôsob jej zostavenia.
  • Časté chyby pri tvorbe PR stratégie.
  • Riešenie prípadových štúdií.

Literatúra


  • Hejlová, D.: Public relations. Grada, Praha, 2015.
  • Horáková, I., Stejskalová, D., Škapová, H.: Strategie firemní komunikace, Praha, Management Press 2000.
  • Věrčák, V., Girgašová, J., Liškařová, R.: Media Relations není manipulace, Praha: Ekopress, 2004.
  • Ftorek, J.: Public relations jako ovlivňování mínění, Praha: Grada, 2009.