Systém zdravotnej starostlivosti a zdravotného poistenia (Praha)

Cieľom modulu je zoznámiť sa s problematikou poskytovania zdravotnej starostlivosti a s fungovaním systému zdravotného poistenia v Českej republike. Pochopiť metódy a zásady v organizácii systému, ich význam a základné princípy.

Garant a lektor študijného modulu


Ing Karel Šatera Ph.D., MBA

Anotácia


Modul poskytuje prehľad o fungovaní systému zdravotnej starostlivosti a zdravotného poistenia. Vychádza z ekonomickej podstaty zdravotníckych služieb. Rozdeľuje tieto zdravotnícke služby do jednotlivých systémov vo svete a realizuje ich porovnanie. Analyzuje systém verejného zdravotného poistenia v Českej republike, vrátane úlohy zdravotných poisťovní ako jedného z aktérov.

Sylabus


1. Ekonomická podstata zdravotníckych služieb

 • trh zdravotných služieb
 • typy zdravotných systémov a ich porovnanie

2. Systém verejného zdravotného poistenia

 • definícia systému
 • účastníci
 • inštitucionálne zabezpečenie

3. Česká zdravotný systém

 • zdravotnícke zariadenia
 • financovanie zdravotnej starostlivosti
 • finančné toky
 • formy platieb

Literatúra


 • ŠATERA K.: Zdravotní pojištění a ekonomika. UTB Zlín. ISBN 978-80-7454-135-3.
 • Zákon č.48/1997 Sb. „o veřejném zdravotním pojištění“
 • Zákon č. 592/1992 Sb. „o pojistném na veřejné zdravotní pojištění“
 • Zákon č. 551/1991 Sb. „o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky“
 • Zákon č. 280/1992 Sb. „o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách“