Systém personálneho riadenia v organizácii

Cieľom modulu je oboznámiť sa s riadením ľudí, s jeho východiskami, vývojom a súčasným poňatím. Ďalším cieľom je zoznámenie sa s podmienkami personálneho riadenia v organizácii, s organizačnou kultúrou a klímou, identifikáciou pracovníkov s organizáciou a prácou vo vzťahu k personálnemu riadeniu, so špecifikami medzinárodného personálneho riadenia, s personálnou stratégiou a plánovaním, politikou, motiváciou a stimuláciou pracovníkov a trendmi v riadení ľudí. Jadrom modulu je systém integrovaných personálnych činností.

Garant a lektor študijného modulu


PhDr. Mariana Dolinská

Anotácia


Ľudia sú pre organizáciu kľúčovým zdrojom fungovania – rozhodujú o finančných a materiálnych zdrojoch, zaobchádzajú s informáciami. Pre organizáciu predstavujú ľudia značné investície, avšak ich schopnosti sú pre každú organizáciu zásadné. Riadenie ľudí v organizácii ovplyvňuje jej výkonnosť a prosperitu.

Sylabus


1. Personálne riadenie

 • význam personálneho riadenia a jeho vývoj

2. Význam a úlohy riadenie ľudí v organizácii

 • hlavné úlohy personálneho riadenia

3. Východiská a vývoj personálneho riadenia

 • personálne riadenie a jeho vývoj

4. Zodpovednosť za personálne riadenie v organizácii

 • personálne riadenie v organizácii a rozdelenie zodpovednosti

5. Vonkajšie a vnútorné podmienky personálneho riadenia v organizácii

 • výpočet vonkajších a vnútorných podmienok personálneho riadenia v organizácii

6. Organizačná kultúra, organizačná klíma a identifikácia pracovníkov s organizáciou a prácou

 • kultúra organizácie a jej symboly, normy chovania a hodnoty

7. Medzinárodné personálne riadenie

 • význam medzinárodného personálneho riadenia

8. Personálne stratégie a personálna politika

 • podstata personálnej stratégie a politiky

9. Personálne plánovanie

 • charakteristika personálneho plánovania

10. Pracovná motivácia a stimulácia

 • teórie pracovnej motivácie, stimulácia pracovníkov

11. Trendy v riadení ľudí

 • koncepcia a prístupy v oblasti riadenia ľudí

12. Systém personálnych činností

 • analýza pracovných miest, personálne plánovanie
 • získavanie, výber a prijímanie pracovníkov
 • adaptácie a rozmiestňovanie pracovníkov
 • hodnotenie, odmeňovanie a vzdelávanie pracovníkov
 • riadenie kariéry, pracovné podmienky, odbory a personálne poradenstvo

Literatúra


 • ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada Publishing. ISBN 97880-247-1407-3
 • KOCIANOVÁ, R. Personální činnosti a metody personální práce. Praha: Grada Publishing, ISBN 978-80-247-2497-3
 • ARMSTRONG, M. Personální management. Praha: Grada Publishing. ISBN 80-7169-614-5
 • BEDRNOVÁ, E., NOVÝ, I. a kol. Psychologie a sociologie řízení. Praha: Management Press. ISBN 978-80-7261-169-0
 • DVOŘÁKOVÁ, Z. A KOL. Management lidských zdrojů. Praha: C. H. Beck. ISBN 978-80-7179-893-4
 • FOOT, M., HOOK, C. Personalistika. Praha: Computer Press. ISBN 80-7226515-6
 • KASPER, H., MAYRHOFER, W. Personální management. Řízení – Organizace. Praha: Linde. ISBN 80-86131-57-2
 • KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů. Základy moderní personalistiky. Praha: Management Press. ISBN 978-80-7261-168-3
 • LUKÁŠOVÁ, R., NOVÝ, I. A KOL. Organizační kultura. Od sdílených hodnot a cílů k vyšší výkonnosti podniku. Praha: Grada Publishing. ISBN 80-247-0648-2
 • MILKOVICH, G. T., BOUDREAU, J. W. Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada. ISBN 80-85623-29-3
 • NAKONEČNÝ, M. Lexikon psychologie. Praha: Vodnář. ISBN 80-85255-74-X
 • NAKONEČNÝ, M. Sociální psychologie. Praha: Academia. ISBN 80-200-06907
 • PROVAZNÍK, V. A KOL. Psychologie pro ekonomy. Praha: Grada Publishing. ISBN 80-7169-434-7
 • PROVAZNÍK, V., KOMÁRKOVÁ, R. Motivace pracovního jednání. Praha: VŠE. ISBN 80-7079-283-3
 • ŠTIKAR, J., RYMEŠ, M., RIEGEL, K., HOSKOVEC, J. Psychologie ve světě práce. Praha: Karolinum. ISBN 80-246-0448-5
 • TYSON, S., JACKSON, T. Organizační chování. Praha: Grada Publishing. ISBN 80-7169-296-4
 • VODÁČEK, L, VODÁČKOVÁ, O. Management. Teorie a praxe v informační společnosti. Praha: Management Press. ISBN 80-7261-041-4
 • WERTHER, W. B., DAVIS, K. Lidský faktor a personální management. Victoria Publishing. ISBN 80-85605-04-X