Súčasnosť a trendy projektového riadenia (Praha)

Zoznámenie s modernými myšlienkovými prúdmi, ktoré vznikli ako reakcia na zle fungujúci svet okolo nás. Študentom budú predstavené princípy správania, plánovania a riadenia, ktoré reagujú na nedostatky klasických metód riadenia. Ďalej bude študentom vysvetlený rozdiel medzi všeobecne platnými zásadami projektového riadenia a plánovania vychádzajúcimi zo súčasného nákladového modelu plánovania a „novým“ myslením, ktoré stavia na ochrane výstupov a pri plánovaní odstraňuje nedostatky dané prirodzeným ľudským správaním, vlastnosťami a zlozvykmi.

Garant a lektor študijného modulu


Ing. Tomáš Vostřel

Anotácia


Modul je najprv zameraný na teóriu obmedzení a jej praktické použitie v riadení projektov, teda metódu kritickej reťaze. Ďalej sú detailne preberané rezervy v projektoch a jednotlivé druhy uberania rezerv. Záberom modulu sú spomenuté metódy a typy riadenia, v neposlednom rade je objasnená metóda Just in time, snažiaca sa minimalizáciu pohybu materiálu v skladoch.

Sylabus


1. Teória obmedzení a jej praktické použitie v riadení projektov

 • dnešný nefungujúci svet
 • teória obmedzení (TOC)
 • dnešné riadenie firiem a projektov
 • metóda kritickej reťaze

2. Rezervy a ich pôsobenie v projektoch

 • typické ľudské správanie v dnešnom systéme riadenia
 • druhy uberania rezerv

3. Typy a metódy riadenia, stratégie Just In Time

 • riadenie vo svete CC
 • implementácia kritickej reťaze vo firme
 • riadenie projektu na základe čerpania časových nárazníkov
 • agilné metódy riadenia projektov
 • stratégia Just In Time

Literatúra


 • GOLDRATT, ELIYAHU M., Kritický řetěz (Critical Chain), z anglického originálu vydala InterQuality, s.r.o. Praha. ISBN 80-902770-0-4
 • DOLEŽAL, J. a kol. Projektový management Praha: Grada. 424 s. ISBN 978-80-247-5620-2
 • TALEB, NASSIM NICHOLAS