Strategický management (Praha)

Cieľom tohto modulu je oboznámiť sa s úlohou a náplňou stratégie podniku a na nej nadväzujúcich čiastkových stratégií pre jednotlivé oblasti ako integrálnou súčasťou celkovej stratégie, resp. plánovania podniku.

Garant a lektor študijného modulu


Ing. et Ing. Soňa Španielová, Ph.D., MBA

Anotácia


Formulovať dlhodobú stratégiu podniku znamená nájsť odpovede na základné otázky úspešného fungovania spoločnosti na trhu. Stanovenie správnych cieľov podniku a vhodných stratégií, teda ciest, akými budú ciele dosiahnuté, je nutné na základe dôkladnej strategickej analýzy podniku, pričom sú využívané závery SWOT analýzy. Kľúčom k úspešnému rastu podniku je práve voľba optimálnej stratégie.

Sylabus


1. Metódy analýzy stratégie spoločností

 • analýza vonkajšieho prostredia
 • analýza vnútorného prostredia
 • finančná analýza
 • SWOT analýza
 • analýza stakeholders

2. Základné strategické ciele

 • SMART cieľ
 • strategické operácie
 • hierarchie
 • typy stratégií

Literatúra


 • KEŘKOVSKÝ, M., Vykypěl, O. Strategické řízení Teorie pro praxi. C. H. BECK, Praha, 2007, ISBN: 80-7179-453-8
 • DEDOUCHOVÁ, M., Strategie podniku,C. H. Beck, Praha, 2002,ISBN 80-7179-603-4
 • DRDLA, M., Rais, K., Reegineering – Řízení změn ve firmě, Computer Press, Praha, 2001, ISBN: 80-7226-411- 7.
 • KEŘKOVSKÝ, M., Moderní přístupy k řízení výroby, C. H. Beck, Praha, 2001,
  ISBN 80-247-0016-6.
 • KOTLER, P., Marketing podle Kotlera – jak vytvářet a ovládnout nové trhy, Management Press, Praha, 2004, ISBN 80-7261-010-4.
 • PORTER, M. P., Konkurenční strategie, Victoria Publishing Praha, 1994,
  ISBN 80-85605-11-2.