Strategický management

Cieľom tohto modulu je oboznámiť sa s úlohou, náplňou a tvorbou stratégie podniku a na ňu nadväzujúcich čiastkových stratégií pre jednotlivé oblasti ako integrálnou súčasťou celkovej stratégie, resp. plánovania podniku.

Garant a lektor študijného modulu


Ing. et Ing. Soňa Španielová, Ph.D., MBA

Anotácia


Formulovať dlouhodobú stratégiu podniku znamená nájsť odpovede na základné otázky úspešného fungovania spoločnosti na trhu. Stanovenie správnych cieľov podniku a vhodných stratégií, teda ciest, akými budú ciele dosiahnuté, je nutné na základe dôkladnej strategickej analýzy podniku, pričom je využívané záverov SWOT analýzy. Existujú podniky, ktoré mali v určitom čase porovnateľné východiskové podmienky, ale napriek tomu sa niektoré z nich stali úspešnými a iné zanikli. Kľúčom k úspešnému rastu podniku je práve voľba optimálnej stratégie.

Sylabus


1. História pojmu stratégie a pojem strategické riadenie

 • vznik a história pojmu stratégie
 • vymedzenie pojmu strategické riadenie

2. Analýza vonkajšieho a vnútorného prostredia spoločnosti

 • analýza vonkajšieho prostredia spoločnosti
 • analýza vnútorného prostredia spoločnosti

3. Proces strategického riadenia, misie a vízie

 • proces strategického riadenia
 • misie
 • vízie a príklady vízie v rôznych oblastiach podniku

4. Strategické ciele

 • základné strategické ciele
 • SMART pravidlo

5. Strategické operácie

 • definícia pojmu strategické operácie
 • obsah a forma strategických operácií

6. Stratégia

 • hierarchia firemných stratégií
 • generický charakter stratégie
 • možnosti strategického rozvoja
 • stratégie stability, expanzie, útlmu, obmedzenia a kombinovaná stratégia
 • voľba optimálnej stratégie a vhodnosť stratégie
 • prijateľnosť a uskutočniteľnosť stratégie

Literatúra


Povinná literatúra:

 • CHAN, K. W, Mauborgne, R., Strategie modrého oceánu, Management Press, Praha, ISBN 978-80-7261-128-7
 • SOUČEK, Z. Strategie úspěšného podniku: symbióza kreativity a disciplíny. V Praze: C.H. Beck. ISBN 978-80-7400-572-5

Doporučená literatúra:

 • CHAN, K. W, Mauborgne, R., Strategie modrého oceánu, Management Press, Praha, ISBN 978-80-7261-128-7
 • SOUČEK, Z. Strategie úspěšného podniku: symbióza kreativity a disciplíny. V Praze: C.H. Beck. ISBN 978-80-7400-572-5
 • KEŘKOVSKÝ, M., VYKYPĚL, O. Strategické řízení Teorie pro praxi. C.H. BECK, Praha, ISBN: 80-7179-453-8
 • KOTTER, John P. Vedení procesu změny: osm kroků úspěšné transformace podniku v turbulentní ekonomice. Praha: Management Press. Knihovna světového managementu. ISBN 978-80-7261-314-4
 • KOTLER, P., Marketing podle Kotlera – jak vytvářet a ovládnout nové trhy, Management Press, Praha
 • VEBER, J. a SRPOVÁ, J. Podnikání malé a střední firmy. Praha: Grada. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-4520-6
 • ŽÁČEK, V. a BAUER, J. Strategický management. V Praze: České vysoké učení technické. ISBN 978-80-01-04443-8