Strategické riadenie a plánovanie v cestovnom ruchu (Praha)

Cieľom modulu je zoznámiť sa so špecifikami manažmentu cestovného ruchu, riadením cestovného ruchu na všetkých úrovniach. Definovať princípy tvorby rozvojových stratégií a predstaviť aktuálne stratégie rozvoja cestovného ruchu.

Garant a lektor študijného modulu


Ing. Liběna Jarolímková, Ph.D.

Anotácia


Základnou témou tohto modulu sú špecifiká manažmentu v cestovnom ruchu, metódy a nástroje riadenia. Na ich zoznam nadväzuje prehľad najvýznamnejších inštitúcií podieľajúcich sa na riadení cestovného. Ďalej sú uvedené zásady strategického riadenia a plánovania a poslucháči sa oboznámia s významnými aktuálnymi stratégiami rozvoja cestovného ruchu na rôznych úrovniach riadenia a s reakciou príslušných inštitúcií na aktuálny vývoj cestovného ruchu. Prílohou modulu sú tri prípadové štúdie určené na precvičenie praktických zručností poslucháčov.

Sylabus


1. Riadenie v cestovnom ruchu a jeho subjekty

 • úvod do problematiky a riadenia rozvoja cestovného ruchu
 • špecifiká riadenia v cestovnom ruchu
 • subjekty riadenia

2. Princípy a fázy strategického riadenia, nástroje riadenia CR, partnerstva a klastre

 • partnerstvo, sieťovanie a vytváranie klastrov
 • nástroje riadenia
 • všeobecné princípy strategického riadenia
 • fáza strategického riadenia

3. Strategické analýzy a poslanie, vízie, ciele

 • poslanie, vízie a ciele
 • obsah a metódy strategických analýz

4. Stratégia, strategická kontrola a riadenie

 • formulácia stratégie
 • implementácia stratégie
 • strategická kontrola a hodnotenie implementácie stratégie, revízia stratégie
 • strategické riadenie v cestovnom ruchu

5. Strategické dokumenty

 • aktuálne významné strategické dokumenty
 • aktuálne významné strategické dokumenty k rozvoju cestovného ruchu
 • stručný obsah významných strategických dokumentov pre cestovný ruch

6. Finančná politika, zdroje a procesy

 • finančná politika a finančné zdroje pre CR
 • rozhodovanie a optimalizácia procesov

Literatúra


 • THADDEUS, M. Základy strategického řízení a rozhodování, Grada, ISBN: 978-80-247-1911-5
 • Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2014-2020, MMR ČR
 • Tourism Towards 2030 Global Overview (UNWTO) http://www.wise.co.th/wise/Knowledge_Bank/References/Tourism/UNWTO_Tourism_Toward_2030.pdf
 • ZUZÁK, R.: Strategické řízení podniku, Grada, ISBN: 978-80-247-4008-9
 • SRPOVÁ, J., SVOBODOVÁ, I., SKOPA, P., ORLÍK, T.: Podnikatelský plán a strategie, Grada, ISBN: 978-80-247-4103-1
 • JARLOÍMKOVÁ, L., ŘEHOŘKOVÁ, J.: Postavení České republiky ve světovém cestovním ruchu, Oeconomica, ISBN 978-80-245-1472-7
 • SOUČEK, Z. Strategie úspěšného podniku, nakl. C.H.Beck, ISBN 978-80-7400-572-5
 • Dokument Evropské komise – Evropa jako přední světová destinace cestovního ruchu – nový politický rámec pro evropský cestovní ruch, dostupné na: http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com%282010%290352_/com_com%282010%290352_cs.pdf
 • ČSÚ Satelitní účet cestovního ruchu ČR
 • Statistiky světového cestovního ruchu UNWTO