Stratégia projektu (Praha)

Cieľom tohto modulu je zoznámiť sa s koncepčnou fázou riadenia programu a projektu, procesmi, nástrojmi a technikami projektového riadenia s dôrazom na vysoko komplexné riadenie projektu manažérom projektu a naučiť sa nástroje a techniky projektového riadenia v tejto fáze používať na dosiahnutie úspešného projektu a úspešného riadenia projektu manažérom projektu.

Garant a lektor študijného modulu


Ing. Jaromír Pitaš, Ph.D.

Anotácia


Organizácia riadi projekty prostredníctvom programov a portfólií, ktoré sú priamo naviazané na strategické a taktické ciele organizácie. Začatie projektu manažérom projektu je prvou dôležitou fázou pred začatím plánovania. Manažér projektu si ujasňuje zámer, cieľ, produkty na odovzdanie zákazníkovi a zoznamuje sa s obmedzeniami z pohľadu času, zdrojov a financií. Informácie dostáva zo Štúdie uskutočniteľnosti či zo Zadávacej listiny projektu. Následne vyberá ďalších členov vedenia projektu a riešiteľského tímu. Manažér projektu pripraví a zrealizuje otvárací workshop, ktorého výstupom je Zakladacia listina projektu.

Sylabus


1. Portfólio, program a projekt

 • vymedzenie pojmov portfólio, program a projekt
 • fáza projektu
 • identifikácia smerov ďalšieho rozvoja organizácie
 • výber programov a projektov a strom cieľov

2. Projekt, matice a analýza zainteresovaných strán

 • posúdenie uskutočniteľnosti projektu
 • zadávacia listina projektu
 • výber členov vedenia projektu a riešiteľského tímu
 • zakladacia listina projektu
 • Logical Frame Matrix (logická rámcová matica)
 • Work Breakdown Structure (hierarchická štruktúra prác)
 • matica komunikácia
 • analýza zainteresovaných strán

Literatúra


 • DOLEŽAL, J., MÁCHAL, P., LACKO, B. a kolektiv. Projektový management podle IMPA. Praha: Grada Publishing, a.s. 528 s. ISBN 978-80-247-4275-5
 • SVOZILOVÁ, A. Projektový management. Praha: Grada Publishing a.s. 392 s. ISBN 978-80-247-3611-2
 • DOLEŽAL, J. Projektový management. ISBN 9788024756202
 • PITAŠ, J., HAJKR, J., HAVLÍK, J., MÁCHAL, P., MOTAL, M., NOVÁK, I., STANÍČEK, Z. Národní standard kompetencí projektového řízení verze 3.2 – National standard competences of project management version 3.2. Brno: Společnost pro projektové řízení o. s. ve spolupráci s VÚT Brno, 335 s. ISBN 978-80-260-2325-8
 • PRINCE, E. 7 měkkých dovedností, díky nimž budete o krok napřed. Bizbooks
 • SIEBER, M. Studie proveditelnosti – metodická příručka. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj, 43 s.
 • MARTIN, P., TATE, K. Management projektu – Memory dogger. Praha: Česká společnost pro jakost. 176 s. ISBN 80-02-01732-3