Start up (online)

Cieľom modulu je poskytnúť študentom komplexné porozumenie procesu zakladania a rozvoja startupu. Modul sa zameriava na kľúčové aspekty, ktoré sú pre úspešné podnikanie nevyhnutné. Študenti sa najprv zoznámia s pojmom startup a pochopia, ako sa líšia od tradičných malých podnikov a korporácií. Naučia sa definovať hlavné charakteristiky startupov, ako sú inovácie, škálovateľnosť a rastový potenciál.

Garant a lektor študijného modulu


PhDr. Ing. Petr Mašín, Ph.D., DBA

Anotácia


Jednou z dôležitých tém modulu je validácia podnikateľského nápadu. Študenti sa zoznámia s metódami, ako je prieskum trhu a vytvorenie minimálne životaschopného produktu. Financovanie startupu je ďalším kľúčovým aspektom, ktorému sa modul venuje. Študenti sa dozvedia o rôznych spôsoboch financovania, vrátane bootstrappingu, anjel investorov, rizikového kapitálu a crowdfundingu. Porozumie procesu získavania investícií a očakávaniam investorov. Modul tiež rozvíja podnikateľské zručnosti študentov. Zameria sa na vedenie tímu, komunikáciu a strategické myslenie. Študenti budú diskutovať o význame networkingu a budovaní vzťahov v podnikateľskom prostredí.

Sylabus


1. Startupový cyklus

2. Jednorožci medzi štartupmi

3. Slovenská staruptová stopa

4. Financie

  • crowdfunding
  • angel investori
  • venture capital
  • startup inkubátory
  • dotácie a fondy

5. Pitch deck

Literatúra


Povinná literatúra:

  • Norris Dan, Startup za 7 dní, 2018, Blue Vision, 978-80-87672-66-2
  • Ries Eric, Startup jako princip podnikání, 2019, Management Pres, 978-80-726-1573-5
  • Tesař, Martin. Startup: od základů k exponenciálnímu růstu. Praha: CPress, 2020. ISBN 978-80-264-3131-2.

Doporučená literatúra:

  • Guillebeau Chris, Startup za pakatel, 2013, Jan Melvil Publishing, 978-80-87270-59-2
  • Thiel, Peter a Masters, Blake. Zero to One: Notes on Startups, or How to Build the Future. New York: Currency, 2014. ISBN 978-0804139298.