Štandardy pre výkon interného auditu (Praha)

Cieľom modulu je zoznámiť poslucháčov s medzinárodnými štandardmi pre profesijnú prax interného auditu, ktoré poskytujú rámec pre výkon interného auditu a jeho podporu. Súčasne je cieľom, vo vzájomnom dialógu s poslucháčmi, priblížiť napĺňanie jednotlivých štandardov v praxi.

Garant a lektor študijného modulu


Ing. Jan Kovalčík, CIA

Anotácia


Napriek tomu, že je interný audit vykonávaný v rôznych krajinách s rôznym právnym prostredím s rôznymi kultúrnymi vplyvmi, v organizáciách pracujúcich v rozličných odvetviach, organizáciách s odlišnou veľkosťou a štruktúrou a môžu ho vykonávať interní a externí odborníci, musí byť jeho činnosť vždy v zhode s Medzinárodnými štandardy pre profesijnú prax interného auditu, aby naplnil riadne svoje zodpovednosti. Štandardy sú záväznými požiadavkami, ktoré vychádzajú zo základných zásad.

Sylabus


1. Medzinárodné štandardy pre profesijnú prax IA

  • záväzné
  • odporúčané

2. Základné štandardy IA

  • štandarda 1000 – 1300

3. Štandardy pre výkon interného auditu

  • štandarda 2000 – 2600

Literatúra


  • Mezinárodní rámec profesní praxe interního auditu. Praha: Český institut interních auditorů, o. s. Přel. z: International professional practises framework. ISBN: 80-86689-46-8.
  • DVOŘÁČEK, J.; KAFKA, T. Interní audit v praxi. Brno: Computer Press, a.s. ISBN: 80-251-0836-8.
  • KAFKA, T. Průvodce pro interní audit a risk management. Praha: C. H. Beck. ISBN: 978-80-7400-121-5.
  • SAWYER, L. B. Interní audit. Praha: Český institut interních auditorů, o.s. ISBN: 80-86284-07-7.
  • Proces interního auditu. Část I. Praha: Český institut interních auditorů. ISBN: 80-86689-16-6.