Špecifiká námornej, leteckej, železničnej a cestnej dopravy (Praha)

Cieľom modulu je zoznámiť poslucháčov s technickou základňou jednotlivých dopravných odborov – cestnej, železničnej, vodnej a leteckej dopravy. Najväčší priestor je venovaný doprave nákladnej. Pozornosť je venovaná jednak dopravnej infraštruktúre a jednak dopravným prostriedkom používaným v jednotlivých dopravných odboroch. Súčasťou výučby je aj predstavenie technickej základne intermodálnej prepravy, resp. kombinovanej prepravy. Poslucháči sú oboznámení s prevádzkovými a ekonomickými konsekvenciami jednotlivých dopravných odborov.

Garant a lektor študijného modulu


Ing. Bedřich E. Rathouský, Ph.D.


Anotácia


Problematiku riešenú v rámci tohto modulu je možné rozdeliť do niekoľkých subsystémov, ktoré obsahujú odbory a druhy dopravy a detailne popísané všetky časti dopravy námornej, železničnej, leteckej a hlavne tiež cestnej. Každý druh dopravy má danú svoju technickú základňu a dopravné prostriedky.

Sylabus


1. Odbory dopravy

 • základné odbory
 • špecifické odbory

2. Druhy dopravy

 • rôzne hľadiská definovania

3. Cestná doprava

 • dopravná infraštruktúra
 • dopravné prostriedky

4. Železničná doprava

 • dopravná infraštruktúra
 • dopravné prostriedky
 • radové označenia nákladných vozidiel

5. Vodná doprava

 • dopravná infraštruktúra
 • dopravné prostriedky

6. Letecká doprava

 • členenie obchodnej leteckej dopravy
 • dopravná infraštruktúra
 • dopravné prostriedky
 • vzdušný priestor

7. Intermodálna doprava

 • kombinovaná preprava
 • delenie intermodálnej prepravy
 • technická základňa

Literatúra


 • RATHOUSKÝ, ; JIRSÁK, P.; STANĚK, M. Strategie a zdroje SCM. C. H. Beck. Praha
 • NOVÁK, R.; RATHOUSKÝ, ; MEDVEĎ, J.; ZELENÝ, L.; PERNICA, P. Mezinárodní kamionová doprava a zasílatelství. C. H. Beck. Praha. ISBN 978-80-7400-514-5.
 • Průvodce nákladní přepravou Českých drah. Část 14: Nákladní železniční vozy. JERID, spo s r.o. Olomouc, dostupné z: <https://www.cd.cz/files/pruvodci/ pru14.pdf>.
 • Průvodce nákladní přepravou Českých drah. Část 4: Železniční vozy pro kombinovanou přepravu. JERID, spo s r. o. Olomouc, Dostupné z: <https://www.cd.cz/files/pruvodci/pru4.pdf>.