Soft skills

Cieľom tohto modulu je zoznámiť sa s najdôležitejšími manažérskymi a vodcovskými schopnosťami a zručnosťami v súvislosti s riadením firmy.

Garant a lektor študijného modulu


Mgr. Valerij Valerijevič Seničev Ph.D.

Anotácia


Dnes nadobúdajú zručnosti väčšiu váhu než doteraz veľmi cenené znalosti. Je to dané tým, že znalosti pre danú pozíciu sa veľmi menia a rýchlo vyvíja a aby manažér uspel, musí byť schopný sa novým veciam učiť, byť flexibilný, a mať správne nastavenie vlastného „mindsetu“. Tým je myslená zostava domnienok, predpokladov, návykov, spôsobu správania, predstáv o nás samých ao svete. Táto zostava (náš osobný mindset) ovplyvňuje, čo a ako robíme a aj to, či budeme úspešní. Tento modul Vás prevedie najvýznamnejšími mäkkými zručnosťami, ich osvojenie je základným predpokladom úspechu manažéra.

Sylabus


 • Definícia manažéra
 • Merateľnosť manažérskeho úspechu
 • Soft skills
 • Emočná inteligencia
 • Efektívna komunikácia
 • Načúvanie
 • Spätná väzba
 • Delegovanie
 • Sebariadenie

Literatúra


 • WHITMORE, J. Koučování: rozvoj osobnosti a zvyšování výkonnosti: metoda transpersonálního koučování. 3., dopl. a přeprac. vyd. Přeložil Aleš LISA. Praha: Management Press, 2009. ISBN 978-80-7261-209-3
 • COVEY, Stephen R. 7 návyků skutečně efektivních lidí: zásady osobního rozvoje, které změní váš život. Vyd. 2. Přeložil Aleš LISA. Praha: Management Press, 2011. ISBN 978-80-7261-241-3
 • COVEY, Stephen R. 8. návyk: od efektivnosti k výjimečnosti. Praha: Management Press, 2005. ISBN 80-7261-138-0
 • GALLWEY, W. Timothy. Tajemství vysoké pracovní výkonnosti: metoda Inner  Game. Praha: Management Press, 2004. ISBN 80-7261-115-1
 • KOCH, R. Pravidlo 80/20: umění dosáhnout co nejlepších výsledků s co nejmenším úsilím. 2., aktualiz. vyd. Přeložila Jana NOVOTNÁ. Praha: Management Press, 2008. ISBN 978-80-7261-175-1.
 • PLAMÍNEK, J. Týmová spolupráce a hodnocení lidí, Grada Publishing, a.s., Praha 2009
 • BLANCHARD, Kenneth H. Minutový manažer: Nejrychlejší způsob, jak zvážit vlastní prosperitu. Praha: Pragma, 1993. ISBN 80-85213-29-X
 • MAXWELL, John C. Jak v lidech vypěstovat vůdčí schopnosti. Hodkovičky: Pragma, c2002. ISBN 80-7205-870-3
 • CANFIELD, J. a Janet SWITZER. Pravidla úspěchu: jak se dostat z místa kde jste, tam kde chcete být. Hodkovičky [Praha]: Pragma, c2006. ISBN 80-7349-004-8
 • FOX, Jeffrey J. Jak se stát dobrým šéfem: How to Become a Great Boss: pravidla pro získání a udržení nejlepších zaměstnanců. Praha: Fragment, 2010. Kariéra (Fragment). ISBN 978-80-253-1118-9