Soft skills projektového manažéra (Praha)

Cieľom modulu je zoznámiť študentov s portfóliom techník vedenia projektu v rámci projektového riadenia, najmä s dôrazom na ich praktickú aplikáciu. Modul je preto zameraný na tri hlavné poznatkové oblasti: prehľad najpoužívanejších techník a manažérskych metód, ich vzájomná komparácia a konfrontácia a predovšetkým ich aplikácia v modelových rozhodovacích situáciách. Osobitná pozornosť je potom venovaná riadeniu výkonnosti heterogénnych projektových tímov u menších projektov.

Garant a lektor študijného modulu


Ing. Jaromír Pitaš, Ph.D.

Anotácia


Na osobe projektového manažéra závisí úspech alebo naopak neúspech celého projektu. Modul je zameraný predovšetkým na jednotlivé koncepcie schopností a zručností manažéra, na jeho kompetencie a ich členenie podľa významných autorov. V závere modulu je pozornosť upieraná predovšetkým k motivácii, teóriám osobnosti a štýlom vedenia ľudí.

Sylabus


1. Projektový manažér a typy koncepcií

 • osobnosť projektového manažéra
 • koncepcia schopností
 • koncepcia zručností
 • koncepcia faktorov úspechu a neúspechu

2. Manažérske kompetencie

 • členenie podľa Bedrnovej a Nového
 • členenie podľa Bielohlávka
 • členenie podľa Scheina
 • ďalšia typológia
 • model osobnosti projektového manažéra
 • stanovenie potrebnej úrovne kompetencií

3. Motivácia, potreby a rôzne teórie

 • teória motivácia
 • Maslowova hierarchia potrieb
 • Herzbergrova dvojfaktorová teória
 • Vroomova teória očakávania
 • McClellandova teória získaných potrieb
 • vedenie ľudí podľa Bielohlávka
 • McGregorova teória
 • typy profesionálnej osobnosti podľa Hollanda
 • štýly riadenia

Literatura


 • FOLWARCZRNÁ, I. Rozvoj a vzdělávání manažerů. Praha, Grada Publishing. ISBN 8024730677
 • KUBEŠ, M., Spillerová, D., Kurnický, R. Manažerské kompetence: způsobilosti výjimečných manažerů. Praha, Grada publishing
 • BĚLOHLÁVEK, F. Řízení lidských zdrojů. Olomouc, Univerzita Palackého
 • HRAZDILOVÁ BOČKOVÁ, K. Projektové řízení: Učebnice. Praha: E-knihy jedou. ISBN 8075124316
 • STACKPOLE, C. S. A User’s Manual to the PMBOK Guide. New York: John Wiley & Sons. ISBN 1118546601
 • SVOZILOVÁ, A. Projektový management. Praha, Grada Publishing a.s. ISBN 8024715015