Self marketing (online)

Cieľom tohto modulu je zoznámiť sa s filozofiou a nástrojmi time managementu., Predovšetkým so zameraním na time management IV. generácie a metodikou sebariadenia v čase. Prostredníctvom modulu sú získané poznatky o základných zložkách efektívneho sebariadenie, ktoré sú prioritou pre nájdenie cesty k spokojnému životu. Študenti si osvoja základné pravidlá práce s cieľmi a zameria sa na využitie najznámejších metód v oblasti dosahovania cieľov.

Garant studijního modulu


Ing. Luďka Raimondová

Anotácie


V dnešnej dobe je efektívna komunikácia základom pre budovanie vzťahu s cieľovou skupinou. Základným predpokladom efektívnej komunikácie je zameranie sa na cieľovú skupinu a jej zaujatie. Vždy záleží na type prejavu, ku ktorému je nutné vhodne zvoliť primeranú verbálnu i neverbálnu komunikáciu. Na základe vhodných komunikačných vzorcov bude poukázané na chyby, ktorých je nutné sa vyvarovať a zároveň budú preberané aj nové trendy v rečníckom umení.

Sylabus


1. Komunikácia

 • charakteristika komunikácie pre naše účely rokovania s ľuďmi
 • faktory ovplyvňujúce komunikáciu
 • základné funkcie komunikácie a funkcie podľa Mikuláštík
 • zložky komunikácie podľa Shannon-Weaverová modelu

2. Verbálna komunikácia

 • jazyk
 • paralingvistické aspekty reči

3. Neverbálna komunikácia

 • mimika
 • gestikulácia
 • proxemika
 • haptika
 • posturológia
 • vizika

4. rečnícka prejavy

 • propagujúce prejavy
 • odbornej prejavy
 • pracovné prejavy
 • príležitostné a ceremoniálne prejavy
 • scenár prejavu
 • videoukážky prejavov
 • prehľad rečníckych figúr

5. Praktické odporúčania

 • najznámejšie rečníci
 • práca s dychom pred a počas hovoreného prejavu
 • zásady práce s odovzdávaním informácií v rečníckom prejave
 • tréma
 • rečnícke chyby a zvládnutie zložitých situácií
 • nové trendy v rečníckom umení

Literatura


 • LEANNEOVÁ, S. Rétorika pro lídry. Řekněte to jako Obama. Brno: Computer Press. ISBN:978-80-251-2633-2
 • LEWIS, D. Tajná řeč těla. Praha: Hodego. ISBN: 80-7219-018-0
 • ADÁMKOVÁ, J. a kol. Mluvený projev. Soubor multimediálních studijních opor. Olomouc: UPOL. ISBN: 978-80-244-3265-6
 • CARNEGIE, D. Vstaň a mluv. Jak se naučit obratně komunikovat a hovořit na veřejnosti. Přel. Svatoslav Gosman. Praha: Beta. ISBN 978-80-7306-494-5