Riziká – analýzy, riadenie rizík (online)

Cieľom modulu je zoznámenie študentov s oblasťou riadenia rizík, ako pevnou súčasťou projektového riadenia. Venovať sa budeme spôsobom identifikácie rizík, ich analýze a tvorbe scenárov opatrení. Súčasťou riadenia rizík je tvorba plánu odozvy na riziká, jeho aktualizácia, priebežné vyhodnotenie a tiež neustály proces identifikácie prípadných nových rizík v priebehu projektu a následná práca s nimi. Upozorníme tiež na možnosti dokumentácie rizík a štandardov v projektovom riadení.

Garant a lektor študijného modulu


Ing. Petr Fanta, Ph.D.

Anotácia


Riadenie rizík je trvalý proces v priebehu celého projektu – od plánovania až po ukončenie a vyhodnotenie projektu. Modul je venovaný technikám a metódam riadenia rizík v projekte. Konkrétne sa budeme venovať spôsobom identifikácie rizík a ich ohodnoteniu z hľadiska významu vplyvu a ich pravdepodobnosti. Ďalej vyhodnotíme aká zo stratégií (prijatie, prenesenie, prevencia a ochrana) je pre zvládnutie rizika najvhodnejšia. Bude spomenutý spôsob sledovania už identifikovaných rizík a možného výskytu ďalších nových rizík vrátane ich dokumentácie.

Sylabus


1. Riziko v projekte

 • význam rizika v projekte
 • riadenie rizika
 • identifikácia rizík

2. Techniky identifikácie rizík

 • brainstorming
 • negatívne brainstorming
 • metóda Ishikawovej rybej kosti (diagram príčin a následkov)
 • strom rizík

3. Ohodnotenie rizík (analýza rizík)

 • kvalitatívna analýza
 • kvantitatívna analýza
 • vyhodnotenie rizika

4. Monitorovanie rizika, jeho riadenie a stanovenie opatrení rizík

 • preskúmavanie a monitorovanie rizík
 • metóda RIPRAN
 • stanovenie opatrení rizík
 • sledovaný výskytu a riadenia rizík

Literatura


 • DOLEŽAL J., MÁCHAL P., LACKO B. a kol.: Projektový management dle IPMA, Grada Publishing
 • ROSENAU, M. D.: Řízení projektů, Computer Press, Praha
 • DUNCAN, W. R.: A Guide to the Project Management Body of Knowledge. PMI, USA. ISBN: 1-880410-12-5
 • DOLANSKÝ, V. a kol.: Projektový management. Grada Publishing. Praha. ISBN 80-7169-287-5
 • DOLEŽAL J. Projektový management. Grada. ISBN 9788024756202
 • NĚMEC, V.: Projektový management. Grada Publishing a.s., Praha. ISBN 80-247-0392-0
 • autorů: Analýza možných způsobů a důsledků poruch (FMEA), Česká společnost pro jakost, Praha
 • PRINCE, E. 7 měkkých dovedností, díky nimž budete o krok napřed. Bizbooks,
 • TICHÝ, M.: Ovládání rizika, C. H. Beck, Praha