Riadiaci a kontrolný systém v rámci Corporate Governance (Praha)

Správa a riadenie spoločností (corporate governance) má veľký význam pre jednotlivé organizácie aj pre medzinárodný riadiaci systém ako celok. Súčasťou správy a riadenia spoločností je riadiaci a kontrolný systém. Cieľom tohto modulu je zoznámiť študenta so zásadami správy a riadenia spoločností riadiaceho a kontrolného systému.

Garant a lektor študijného modulu


Ing. Bohuslav Poduška CIA

Anotácia


Je zrejmé, že neoddeliteľnou súčasťou riadenia akéhokoľvek subjektu je aj kontrola. Samotný výkon kontroly bol však uplatňovaný ešte pred tým, než slovo kontrola vôbec vzniklo. Kontrola sama o sebe má objektívnu funkciu vo všetkých cieľových procesoch. Niektoré druhy kontroly boli postupne implementované do praxe s jej postupným vývojom, a to ešte pred tým, než sa teória ujala ich objasňovania.

Sylabus


1. Vývoj riadiaceho a kontrolného systému

 • Cohenova komisia
 • Minahanov výbor
 • Treadwayova komisia

2. Ciele riadiaceho kontrolného systému

 • efektívnosť
 • ochrana majetku
 • rešpektovanie nariadenia

3. Prvky riadiaceho kontrolného systému

 • kontrolné prostredie
 • riadenie rizík
 • systém vnútornej kontroly
 • monitoring

4. Interný audit

Literatúra


 • Basle commitee on banking supervision. Rámec pro hodnocení řídících systémů společností, Praha, ČIIA,
 • DVOŘÁČEK, J.: Interní audit a kontrola, Praha, C. H. Beck
 • ESCHENBACH, R. a kol.: Profesionální controlling. Wolters Kluwer
 • Kodex správy a řízení společností založený na Principech OECD, KCP & KPMG, Praha
 • MLYNÁŘ, A. : Teorie kontroly. Nakladatelství Svoboda, Praha
 • Treadwayova komise: Internal Kontrol. Integrated Framework (zpráva COSO), ČIIA
 • Turbullova zpráva: Vnitřní řízení a kontrola, Praha, ČIIA