Riadenie znalostí (Praha)

Cieľom tohto modulu je oboznámiť s úlohou znalostí vo firmách, spôsobmi získavania týchto znalostí, ich reprezentáciou a ďalším využitím ako v expertných systémoch, inteligentných agentoch aj v znalostných bázach.

Garant a lektor študijného modulu


Martin Vitouš

Anotácia


Pojem Znalostný Management sa stáva v dnešnej dobe čoraz viac populárnym. Zaoberajú sa ním vedeckí pracovníci, je prednášaný ako samostatný odbor na vysokých školách, ale je tiež pochopiteľne aj v popredí záujmu firiem, ktoré v implementácii Znalostného Managementu považujú jednak svoju potenciálnu konkurenčnú výhodu, ale tiež ochranu pred negatívnymi dôsledkami odlivu znalostí spojenými s odchodom kľúčových expertov z firmy. Význam Znalostného Managementu je umocnený rastúcou mierou podielu intelektuálneho kapitálu na trhovej hodnote mnohých firiem. Záujem o túto oblasť sa pozitívne prejavuje aj v dostatočnom množstve odborných publikácií, s ktorými sa môžeme na trhu stretnúť, a to ako v cudzom aj českom jazyku.

Literatúra


 • BUREŠ, V. Znalostní management a proces jeho zavádění: Průvodce pro praxi. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80- 247-1978-8.

Doporučená literatúra:

 • LIEBOWITZ, J. Knowledge Management: Learning from Knowledge Engineering. Florida: CRC Press 2001. ISBN 0- 8493-1024-5.
 • SCHREIBER, G. a kol.Knowledge Engineering and Management: The CommonKADS Methodology. Cambridge / London: The MIT Press 2000. ISBN 0-262-19300-0.
 • MRÁZEK, M. Firma postavená okolo znalostní báze [online]. In INFORUM 2009: 15. konference o profesionálních informacních zdrojích, Praha, 27. – 29. 5. 2009. Dostupné na www: http://www.inforum.cz/pdf/2009/mrazek-martin-cze.pdf.
 • Donald Hislop, Rachelle Bosua, et al.: Knowledge Management in Organizations: A critical introduction. 29 Mar 2018
 • Nick Milton and Patrick Lambe: The Knowledge Manager’s Handbook: A Step-by-Step Guide to Embedding Effective Knowledge Management in your Organization. 3 Oct 2019
 • Thomas H. Davenport, Laurence Prusak: Working Knowledge
 • Chris Collison, Geoff Parcell: Learning to Fly: Practical Knowledge Management from Leading and Learning Organizations
 • Stuart Russell, Peter Norvig: Artificial Intelligence: A Modern Approach, Global Edition Paperback – 18 May 2016, ISBN-10 : 1292153962
 • Tom M. Mitchell: Machine Learning. McGraw Hill Education
 • John D. Kelleher, Brian Mac Namee, and Aoife D’Arcy: Fundamentals of Machine Learning for Predictive Data Analytics: Algorithms, Worked Examples, and Case Studies. The MIT Press
 • Ian H. Witten, Eibe Frank, and Mark A. Hall: Data Mining: Practical Machine Learning Tools and Techniques. Morgan Kaufmann
 • BERKA, P. Dobývání znalostí z databází. Praha: Academia, 2003. ISBN 80-200-1062-9.
 • D. Sato, A. Wider, Ch. Windheuser: Continuous Delivery for Machine Learning [online] [2019-09-19], available from 
 • Jiří DVOŘÁK. Expertní systémy. Skripta VUTB, 2004.
 • Petr BERKA a kol. Expertni systemy. Skripta VSE, 1998.
 • Vijayan Sugumaran: Distributed Artificial Intelligence, Agent Technology, and Collaborative Applications (Advances in Intelligent Information Technologies Book) Hardcover – Illustrated, 15 Feb. 2009. ISBN-10 : 1605661449