Riadenie rizík (Praha)

Cieľom tohto modulu je poukázať na skutočnosť, že riadenie (obmedzovanie) rizík je neodmysliteľnou súčasťou zodpovedného riadenia každého manažéra  vedúceho pracovníka v podniku. V module sa zoznámite s identifikáciou a zabezpečovaním rizík vo všetkých oblastiach riadenia a pochopíte úlohu manažéra v oblasti riadenia rizík.

Garant a lektor študijného modulu


Ing. Martin Haluzík

Anotácia


Vedľa definície základných pojmov „nebezpečenstvo“, „riziko“, „ohrozenie“ modul pojednáva predovšetkým o prístupoch a metódach hodnotenia rizík v najdôležitejších oblastiach riadenia podniku. V každej oblasti riadenia rizík sa zameriava na úlohu manažérov, na identifikáciu a zabezpečovanie možných rizík.

Sylabus


1. Riadenie rizík

 • poňatie rizika a jeho klasifikácia
 • faktory rizika
 • delenie rizík

2. Základná fáza managementu rizík

 • postup
 • identifikácia faktorov rizika
 • diverzifikácia

3. Delenie rizika

 • tvorba spoločných podnikov
 • transfer rizika
 • poistenie
 • termínované zaistenie

Literatúra


 • JOHNSON, S.: Kam se poděl můj Sýr?, PRAGMA, ISBN 80-7205-798-7
 • VYMĚTAL, Š.: Krizová komunikace a komunikace rizika, Grada Publishing, Praha, ISBN: 978-80-247-2510-9