Riadenie rizík (online)

Cieľom tohto modulu je poukázať na skutočnosť, že riadenie (obmedzovanie) rizík je neodmysliteľnou súčasťou zodpovedného riadenia každého manažéra a vedúceho pracovníka v organizácii. V module sa študenti zoznámia  identifikáciou a zabezpečovaním rizík vo všetkých oblastiach riadenia a pochopia úlohu manažéra v oblasti riadenia rizík.

Garant a lektor študijného modulu


Mgr. Ivo Šafařík

Anotácia


Modul zoznamuje študentov so základmi odboru riadenia rizík. Okrem definície základných pojmov ako je „nebezpečenstvo“, „riziko“, „ohrozenie“ modul pojednáva predovšetkým o prístupoch a metódach hodnotenia rizík v najdôležitejších oblastiach riadenia podniku. V každej oblasti riadenia rizík sa zameriava na úlohu manažérov, na identifikáciu a zabezpečovanie možných rizík.

Sylabus


1. koncept riadenia rizík

  • východiská
  • druhy rizík

2. nástroje riadenia rizík

  • analýza FMEA
  • steakholders management
  • prvky risk manažmentu

Literatúra


  • SMEJKAL V, RAIS K: Řízení rizik ve firmách a organizacích, Grada Publishing, Praha, 2013, ISBN 978-80-247-4644-9
  • HNILICA J., FOTR J.: Aplikovaná analýza rizika, Grada Publishing, Praha, 2009, ISBN 978-80-247-2560-4
  • JOHNSON S.: Kam se poděl můj Sýr?, PRAGMA 2000, ISBN 80-7205-798-7
  • TALEB, N. N. Černá labuť: Následky vysoce nepravděpodobných událostí. Přel. Jan Hořínek. Praha, Litomyšl: Paseka, 2011, ISBN: 978-80-7432-128-3
  • VYMĚTAL Š.: Krizová komunikace a komunikace rizika, Grada Publishing, Praha, 2009 ISBN: 978-80-247-2510-9