Riadenie projektov v IT (online)

Cieľom modulu je zoznámiť poslucháčov s problematikou projektového riadenia v oblasti IT/IS.

Garant a lektor študijného modulu


Ing. Petr Fanta, Ph.D.

Anotácia


Cieľom modulu je zoznámiť poslucháčov s riadením projektov služieb informačných a komunikačných technológií a informačných systémov (ICT/IS) v súlade s existujúcimi rámcami a štandardmi pre riadenie projektov. ICT/IS v organizáciách slúži na naplnenie cieľov definovaných v podnikateľskej stratégii. Správna špecifikácia požiadaviek na ICT a IS v inštitúcii je predpokladom pre úspešnú implementáciu riešenia a pre naplnenie požiadaviek na návratnosť investícií do ICT/IS.

Literatúra


  • Directing successful projects with PRINCE2: the essential guide for project board members. Second edition. London: Axelos, Global Best Practice, 2018. xiv, 219 s. ISBN 978-0-11-331572-7.
  • MÁCHAL, Pavel et al. Mezinárodní standard projektového řízení IPMA ICB v. 4 2017. [Praha]: IPMA Czech Republic, 2017. 158 s. Publikace. ISBN 978-80-270-3314-0.
  • The standard for project management and A guide to the project management body of knowledge: (PMBOK GUIDE). Seventh edition. Newton Square, Pennsylvania: Project Management Institute, Inc., [2021], ©2021. xxvi, 67, 274 s. ISBN 978-1-62825-664-2.
  • Prince2 Agile®. First edition. Norwich: AXELOS Limited, 2015. 342 stran. ISBN 978-0-11-331467-6. SCHWALBE, Kathy. Řízení projektů v IT: kompletní průvodce. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2011. 632 s. ISBN 978-80-251-2882-4.
  • SCHWALBE, Kathy. Revised an introduction to project management: with a brief guide to Microsoft Project Professional 2016. Fifth Edition. Minneapolis: Schwalbe Publishing, [2016], ©2016. viii, 496 s. ISBN 978-1-5330-0078-1.
  • ŘEHÁČEK, Petr. Komentované vydání normy ČSN ISO 21500 pro management projektu. Praha: Česká společnost pro jakost, 2013. 118 s. ISBN 978-80-02-02508-5.