Riadenie programov a portfólií (online)

Cieľom modulu je vysvetliť hlavné myšlienky, ktoré stoja za vznikom programov a projektových portfólií a prístupy, ktoré sú pri ich riadení efektívne. V úvode sa tematika venuje predovšetkým praxi projektového riadenia as ňou spojeným problémom v efektívnosti. Ďalej je pozornosť zameraná na manažment programu, projektového portfólia a doplnenie problematiky riadenia rizík aplikovanej na programy. Študent získa ucelený prehľad o portfóliách a zároveň sú mu zrozumiteľne prezentované príklady z praxe v oblasti problémov klasických predstáv o uzavretých projektoch.

Garant a lektor študijného modulu


Ing. Petr Hujňák, CSc.

Anotácia


Modul sa zaoberá problematikou riadenia programov a portfólií a súvislosťami tejto problematiky s vlastným riadením projektov. Najprv sú študenti zoznámení s problematikou, ktorej čelia klasické predstavy o uzavretom projekte a rozdiely medzi mäkkým a tvrdým projektom. Ďalej je definovaný projekt, program a portfólio, manažment programu so zameraním na benefity programu, životný cyklus a zainteresované strany programu vrátane prepojenia programu na stratégie organizácie. Záver modulu je venovaný manažmentu projektového portfólia, jeho optimalizácii, autorizácii komponentov a ďalším významným pojmom z tejto oblasti.</p >

Sylabus


1. Problémy klasických predstáv o uzavretom projekte

 • kríza klasické predstavy o uzavretom projekte – slabá štruktúrovanosť zadania
 • kríza klasickej predstavy o uzavretom projekte – komplexita riešení
 • kríza klasickej predstavy o uzavretom projekte – riadenie podľa cieľov
 • kríza klasickej predstavy o uzavretom projekte – neznalosť postupu vpred

2. Definícia projektu, programu a portfólia

 • projekt
 • program
 • portfólio
 • vzájomné súvislosti medzi projektom, programom a portfóliom

3. Management programu

 • zladenie programu na stratégiu
 • manažment prínosov programu
 • vládnutie nad programom
 • program Life Cycle Management

4. Management projektového portfólia

 • strategický manažment portfólia
 • manažment vládnutia portfólia
 • manažment výkonu portfólia
 • manažment komunikácie portfólia
 • portfólio Risk Management

Literatura


 • HUJŇÁK, P. Řízení programů a portfolií. Praha: Výukový text (sylabus) pro Business Institut. Dostupné rovněž elektronicky na http://www.perpartes.cz/publikace
 • A GUIDE TO THE PROJECT MANAGEMENT BODY OF KNOWLEDGE (PMBOK® Guide) – Fifth Edition. Pennsylvania, USA: Project Management Institute. ISBN 978-1-935589-67-9
 • DIXON, M., on behalf of APM`s Professional Board. Project Management Body of Knowledge – Fourth Edition. Cambridge, England: Association for Project Management. ISBN 1-903494-00-1
 • Enterprise Value: Governance of IT Investments, Governance of IT Investments, The Val IT Framework. USA: IT Governance Institute. ISBN 1-933284-32-3
 • Enterprise Value: Governance of IT Investments, The Business Case. USA: IT Governance Institute. ISBN 1-933284-33-1
 • The Risk IT Practitioner Guide, USA: ISACA. ISBN 978-1-60420-116-1
 • HUJŇÁK, J., HUJŇÁK, P., MOTAL, M. Doporučená praxe Společnosti pro projektové řízení, oblast Řízení rizik. Brno: Společnost pro projektové řízení, o. s. Dostupné elektronicky v sekci nezávislé studie na http://www.perpartes.cz/publikace/Nezávislé studie/Doporucena praxe oblast Rizeni rizik v1.pdf
 • HUJŇÁK, P. Enterprise Architecture a řízení ICT aktiv. Brno: Sborník konference Datakon. Prezentace k článku dostupná elektronicky na http://www.datakon.cz/media/2011/prezentace/zvane/hujnak.pdf
 • HUJŇÁK, P. Praktická hodnota dobře provedené přípravy projektu pomocí Business Case. Praha: Sborník konference ISACA IT GOVERNANCE: MĚŘENÍ PŘÍNOSŮ IT A NÁVRATNOST INVESTIC DO IT
 • IPMA Organizational Competence Baseline – The standard for moving organisations forward. Switzerland: International Project Management Association (IPMA®). Dostupné elektronicky na https://www.p-m-a.at/en/pma-download-2/doc_download/726-ipma-ocb-ipma-organizational-competence-baseline-1-0-englisch.html
 • ISO 10006:2003 Quality management systems — Guidelines for quality management in projects : ISO copyright office
 • ISO 21500:2012. Guidance on project management. International standard. First edition. Switzerland: ISO copyright office
 • Management of Portfolios. United Kingdom: The Stationery Office (TSO). ISBN 9780113312948
 • The Open Group Architecture Framework (TOGAF) – Version 9:The Open Group. ISBN: 978-90-8753-230-7