Riadenie pracovného výkonu, hodnotenie a odmeňovanie pracovníkov (online)

Cieľom tohto modulu je oboznámiť študentov s oblasťami riadenia výkonu a systému odmeňovania, a ich väzbou na firemnej stratégii. Detailne sa oboznámiť s riadením výkonu ako systémom ovplyvňujúcim kľúčové výsledky organizácie, hodnotením pracovnej výkonnosti a stimuly, predovšetkým motiváciou a odmenami, ktoré vedú k viac efektívnu prácu v organizácii.

Garant a lektor študijného modulu


Mgr. Tomáš Jurčík, Ph.D.

Anotácia


Systém riadenia výkonu priamo ovplyvňuje kľúčové výsledky organizácie tj. Finančné výsledky, produktivitu, kvalitu ich výrobkov / služieb, spokojnosť zákazníkov a spokojnosť zamestnancov. Systém motivovanie podnecuje jedinca na zlepšovanie pracovných výkonov a v jeho dôsledku je teda efektívnejšie riadený pracovný výkon a samotná prosperita organizácie vzrastá.

Sylabus


1. Systém riadenia výkonu

 • úvod do riadenia výkonu
 • definícia systému riadenia výkonu a riadenie pracovnej výkonnosti

2. Výkonové ciele a pracovnú výkonnosť

 • stanovenie výkonových cieľov
 • hodnotenie pracovnej výkonnosti

3. Zamestnanci, motivovanie a odmeňovanie

 • motivácia
 • odmeňovanie zamestnancov
 • princípy odmeňovania zamestnancov
 • výkonové odmeňovanie

Literatura


 • ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů. Nejnovější trendy a postupy, Grada Publishing, Praha
 • Urban, J., Stýblo, J., Vysokajová, M., Meritum Personalistika, Wolters Kluwer, Praha. ISBN 978-80-7357-429-1
 • Urban, J. Jak zvládnout 10 nejobtížnějších situací manažera, Grada
 • Urban, J. 10 nejdražších manažerských chyb, Grada
 • Koubek, J. Řízení lidských zdrojů, Management Press
 • McKenna, E. and Beech, N., The Essence of Human Resource Management, Prentice Hall
 • Milkovich, T. G., et al. Řízení lidských zdrojů, Grada Publishing, Praha
 • Noe, R. A. et al., Human Resource Management, Irwin
 • Schuler, R. S. nad Jackson, S. E., Human Resource Management, West Publishing Company
 • Stone, R. S. Human Resource Management, Wiley
 • Urban, J., Řízení lidí v organizaci. Personální rozměr managementu. ASPI, Praha
 • Urban, J. Byznys je o lidech, ASOI Wolters Kluwer, Praha
 • Urban, J. Tvorba a rozvoj organizační systémů, Management Press
 • Urban, J. Výkladový slovník řízení lidských zdrojů, ASPI, Praha. ISBN 80-7357-019-X