Riadenie ľudských zdrojov v organizácii (Praha)

Modul je úvodom do problematiky riadenia ľudských zdrojov v organizácii. Jeho cieľom je oboznámiť sa s významom a úlohami riadenia ľudí, s jeho východiskami, vývojom a súčasným poňatím, systémom integrovaných personálnych činností, zodpovednosťou za personálnu oblasť v organizácii a trendmi v personálnom riadení.

Garant a lektor študijního modulu


Ing. Monika Kohoutková, MBA

Anotácia


Ľudia sú pre organizáciu kľúčovým zdrojom fungovania – rozhodujú o finančných a materiálnych zdrojoch, zaobchádzajú s informáciami. Pre organizáciu predstavujú ľudia značné investície, avšak ich schopnosti sú pre každú organizáciu zásadné. Riadenie ľudí v organizácii ovplyvňuje jej výkonnosť a prosperitu.

Sylabus


1. Riadenie ľudí v organizácii

 • úvod do riadenia ľudí
 • význam a úlohy riadenia ľudí v organizácii

2. Personálne riadenie

 • východiska a vývoj personálneho riadenia
 • systém personálnych činností
 • zodpovednosť za personálne riadenie v organizácii

3. Trendy v riadení ľudí

 • problematika sociálnej zodpovednosti organizácií
 • age management
 • diversity management
 • riadenie ľudského kapitálu
 • personálny controlling

Literatúra


 • ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-1407-3
 • KOCIANOVÁ, R. Personální činnosti a metody personální práce. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-2497-3
 • KOCIANOVÁ, R. Personální řízení. Východiska a vývoj. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-3269-5
 • ARMSTRONG, M., STEPHENS, T. Management a leadership Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-2177-4
 • BEDRNOVÁ, E., NOVÝ, I. a kol. Psychologie a sociologie řízení. Praha: Management Press. ISBN 978-80-7261-169-0
 • DVOŘÁKOVÁ, Z. a kol. Management lidských zdrojů. Praha: C. H. Beck. ISBN 978-80-7179-893-4
 • DVOŘÁKOVÁ, Z. a kol. Slovník pojmů k řízení lidských zdrojů. Praha: C. H. Beck. ISBN 80-7179-468-6
 • FOOT, M., HOOK, C. Praha: Computer Press. ISBN 80-7226-515-6
 • Kasper, H., Mayrhofer, W. Personální management. Řízení – Organizace. Praha: Linde. ISBN 80-86131-57-2
 • KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů. Základy moderní personalistiky. Praha: Management Press. ISBN 978-80-7261-168-3
 • PLAMÍNEK, J., FIŠER, R. Řízení podle kompetencí. Praha: Grada Publishing. ISBN 80-247-1074-9