Riadenie ľudských zdrojov v oblasti IS/IT (Praha)

Cieľom modulu je naučiť študentov efektívne používať pri riadení IS/IT ľudských zdrojov kombináciu procesného, projektového a líniového riadenia.

Garant a lektor študijného modulu


Ing. Miloslav Slanina

Anotácia


V úvodnej časti tohto modulu sa študenti zoznámia so základnými pojmami a princípmi procesného riadenia as možnosťami použitia procesov pre riadenie činností, resp. ľudí v IS/IT oblasti. Ďalej sú vysvetlené hlavné princípy dvoch najrozšírenejších prístupov k projektovému riadeniu a vykonané ich vzájomné porovnanie: prístup podľa PMI a IPMA verzus metodika PRINCE2. V poslednej časti sa venujeme štandardným manažérskym aspektom riadenia ľudí v oblasti IS/IT.

Sylabus


1. Procenie riadenia

 • procesná terminológia
 • kritériá klasifikácie procesov
 • procesné ukazovatele

2. Projektové riadenie

 • PMI
 • IPMA

3. Manažérske aspekty

 • popis pracovných miest
 • hodnotenie pracovného výkonu
 • personálne plánovanie
 • vzdelanie a rozvoj
 • odmeňovanie

Literatúra


 • CobiT 5: A Business Framework for the Governance and Management of Enterprise IT. Rolling Meadows, Illinois, USA: ISACA. ISBN 978-1-60420-237-3.
 • CobiT 5: Enabling Processes. Rolling Meadows, Illinois, USA: ISACA. ISBN 978-1-60420-241-0.
 • ČSN ISO/IEC 20000-1:2012. Informační technologie – Management služeb – Část 1: Požadavky na systém managementu služeb. Praha: ÚNMZ, 2012.
 • ISO/IEC 20000-2:2012. Information technology – Service management – Part 2: Guidance on the application of service management systems. Geneva, Switzerland: ISO copyright office
 • ISO/IEC TR 20000-3:2009. Information technology – Service management – Part 3: Guidance on scope definition and applicability of ISO/IEC 20000-1. Geneva, Switzerland: ISO copyright office
 • ISO/IEC TR 20000-4:2010. Information technology – Service management – Part 4: Process reference model. Geneva, Switzerland: ISO copyright office
 • ISO/IEC TR 20000-5:2010. Information technology – Service management – Part 5: Exemplar implementation plan for ISO/IEC 20000-1. Geneva, Switzerland: ISO copyright office
 • ITIL service strategy. 2nd ed. London: TSO, xii, 483 s. Best Management Practice. ISBN 978-0-11-331304-4.
 • ITIL service design. 2nd ed. London: TSO xi, 442 s. Best Management Practice. ISBN 978-0-11-331305-1.
 • ITIL service transition. 2nd ed. London: TSO, xii, 347 s. Best Management Practice. ISBN 978-0-11-331306-8.
 • ITIL service operation. 2nd ed. London: TSO, xi, 370 s. Best Management Practice. ISBN 978-0-11-331307-5.
 • ITIL continual service improvement. 2nd ed. London: TSO, xi, 246 s. Best Management Practice. ISBN 978-0-11-331308-2.
 • Sborník příspěvků konference ICTM 2008: Lidé, procesy, nástroje. Praha: ČVUT, 170 s. ISBN 978-80-01-04070-6.
 • Sborník příspěvků konference ICTM 2011: Lidské zdroje v informačních technologiích. Praha: ČVUT, 200 s. ISBN 978-80-01-04811-5.
 • VOŘÍŠEK, J. Principy a modely řízení podnikové informatiky. Praha: Oeconomica, 446 s. ISBN 978-80-245-1440-6
 • A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide). 3rd ed. Newtown Square, Pennsylvania, USA: Project Management Institute, Inc., 388 s. ISBN 19-306-9950-6
 • Managing successful projects with PRINCE2.. London: TSO ISBN 978-011-3310-593.
 • Directing successful projects with PRINCE2tm. London: TSO, 2009. ISBN 978-011-3310-609.