Riadenie ľudských zdrojov v oblasti IS/IT (online)

Cieľom modulu je uvedomiť si zásady riadenia ľudských zdrojov, ktoré sú potrebné na dobré pochopenie tejto tematiky v oblasti IT firiem.

Garant a lektor študijného modulu


Ing. Yvona Charouzdová, DBA

Anotácia


V úvodnej časti tohto modulu sa študenti zoznámia s personálnym riadením a jeho procesmi ako chrbticou riadenia firmy v oblasti IT. Ďalej je modul venovaný úrovni a rozsahu implementovanej práce v oblasti personálnej práce v organizácii, poňatí úlohy personalistov v organizácii, trendy HR v 21. storočí a personálnej stratégii a personálnej politike. V poslednej časti je venovaný čas útvaru ľudských zdrojov a jeho organizácie.

Sylabus


 • Personálne riadenie a jeho procesy
 • História personálnej práce
 • Úroveň a rozsah implementovanej práce v oblasti personálnej práce v organizácii
 • Poňatie role personalistov v organizácii
 • Trendy HR v 21. storočí
 • Personálna stratégia a personálna politika
 • Útvar ľudských zdrojov a jeho organizácie

Literatúra


 • OWEN, Jo. Jak se stát úspěšným lídrem: leadership v praxi. Praha: Grada, 2006. Manažer. ISBN 80-247-1726-3
 • COVEY, Stephen M. R. a Rebecca R. MERRILL. Důvěra: jediná věc, která dokáže změnit vše. Praha: Management Press, 2008. ISBN 978-80-7261-176-8.
 • PLAMÍNEK, Jiří. Tajemství motivace: jak zařídit, aby pro vás lidé rádi pracovali. 3., rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing, 2015. Poradce pro praxi. ISBN 978-80- 247-5515-1.
 • ADAIR, J. Leadership – učte se od velkých vůdců. Computer Press. ISBN 80-251- 1256-X jedna z nejlepších publikací v této oblasti
 • LUKAS, Josef a Josef SMOLÍK. Psychologie vůdcovství. Brno: Computer Press, 2008. ISBN 978-80-251-2139-9.
 • OWEN, J.: Tři pilíře úspěšného manažera, Grada
 • MAXWELL, John C. Jak v lidech vypěstovat vůdčí schopnosti. Hodkovičky: Pragma, c2002. ISBN 80-7205-870-3