Riadenie ľudských zdrojov v oblasti cestovného ruchu (Praha)

Cieľom tohto modulu je zoznámiť sa so špecifikami riadenia ľudských zdrojov v oblasti cestovného ruchu, konkrétne v modernej hotelovej a gastronomickej prevádzke.

Garant a lektor študijného modulu


Ing. Simona Myslikovjanová, Ph.D., MBA, MBE

Anotácia


Táto časť modulu predstavuje personálnu prácu so zameraním na personálne riadenie a riadenie ľudských zdrojov, administratívu a personálne útvary. Väčšia pozornosť je venovaná ľudskému faktoru vo sfére služieb. Modul sa hlbšie zaoberá dôležitosťou ľudského faktora v oblasti služieb, outsourcingom v prevádzke hotela, organizáciou a organizačnou štruktúrou a riadením hotela. V závere modulu je zhrnutý vplyv personálneho oddelenia na úspech podniku.

Sylabus


1. Firemná kultúra

 • prvky firemnej kultúry

2. Riadenie ľudských zdrojov

a) Ciele a riadenie LZ

b) Činnosti riadenia LS

Personálna práca

 • personálne práce, jej definícia
 • personálna administratíva, personálne riadenie a riadenie ľudských zdrojov
 • personálny útvar a jeho činnosti

c) Organizačná štruktúra

Ľudský faktor vo sfére služieb

 • dôležitosť ľudského faktora v sektore služieb
 • organizácia a riadenie hotela
 • organizačná štruktúra hotela
 • outsourcing v hotelovej prevádzke

3. Stratégia alebo kultúra?

4. Správanie organizácie

Literatura


 • ARMOSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů Nejnovější trendy a postupy, Praha: Grada Publishing 2007, ISBN 978-80-247-1407-3
 • ARMSTRONG, M.; TAYLOR, S. Řízení lidských zdrojů: moderní pojetí a postupy: 13. vydání. Praha: Grada Publishing, 2015, ISBN 978-80-247-5258-7
 • CEJTHAMR, V., Management a organizační chování 2., aktualizované a rozšířené vydání, Grada Publishing a.s., 2010 ISBN 978-80-247-3348-7
 • DVOŘÁKOVÁ, Z. a kol., Řízení lidských zdrojů. Praha: C. H. Beck, Beckova edice ekonomie, 2012, ISBN 978-80-7400-347-9
 • DWECKOVÁ, C., Nastavení mysli, Jan Melvil2017, ISBN 978-80-7555-032-3
 • KOUBEK, J., Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky. 5. rozšířené a doplněné vyd. Praha: Management Press, 2015, 399 s. ISBN 978-80-7261-288-8
 • MYSLIKOVJANOVÁ, S., Economia – Moderní řízení, 4/2019
 • SOUČEK, Z., Strategie úspěšného podniku, C.H.Beck, 2015, ISBN 978-80-7400-572-5
 • ŠIKÝŘ, M., Personalistika pro manažery a personalisty, Praha: Grada, 2012, Management (Grada). ISBN 978-80-247-4151-2
 • ŠIKÝŘ, M., Nejlepší praxe v řízení lidských zdrojů. Praha: Grada, 2014, Manažer. ISBN 978-80-247-5212-9
 • TURECKIOVÁ, M., Řízení a rozvoj lidí ve firmách. Vyd. 1. Praha: Grada, 2004, ISBN 80-247-0405-6
 • UDALOVÁ, A.S., Socionika v práci s personálem neboli o čem vypovídá MBTI, Rodová cesta z.s., 2016
 • WATSON, T. J., Critical social science, pragmatism and the realities of HRM. International Journal of Human Resource Management Studies. 2010, ISSN 2162-3058