Riadenie dát, informácií a znalostí (Praha)

Cieľom tohto modulu je naučiť študentov, ako spravovať dáta a to z pohľadu strategického riadenia, kde sa jedná o problematiku vlastníctva dát a ich klasifikácie, ďalej aj z pohľadu taktického a operatívneho riadenia. Študenti sú tiež oboznámení so všetkým, čo o riadení dát a o starostlivosti o ne hovorí ITIL a CobiT.

Garant a lektor študijného modulu


Ing. David Pejčoch, DiS. CAPM

Anotácia


So stále rastúcim objemom spracovávaných dát vo firmách aj štátnych organizáciách narástol ich význam ako potrebného zdroja ako pre bežnú prevádzku inštitúcie, tak aj pre analytické úlohy a reporting. Na každej úrovni používania dát sa stretávame s problémom dátovej kvality. Ak mám zlé dáta (neúplné, chybné, roztrúsené, …), nemôžem očakávať, že ich budem interpretovať správne a získam správne informácie. Na ich základe nemôžem získať správne znalosti a na ich základe vytvorím chybné vízie.

Sylabus


1. klasifikácia dát

 • miera štruktúrovanosti
 • charakter vzniku
 • vzťah dát, znalostí a informácií

2. dáta

 • dátová kvalita
 • vlastnosti dát
 • príčiny vzniku nekvalitných dát
 • riadenie dát

3. proces řízní dátovej kvality

4. znalosti

 • znalostný manažment
 • znalostné inžinierstvo
 • metódy získavania znalostí
 • reprezentácia znalostí

5. expertné systémy

 • metódy
 • výhody, nevýhody
 • znalostnej bázy

Literatúra


 • BUREŠ, V. Znalostní management a proces jeho zavádění: Průvodce pro praxi. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-1978-8.
 • LOSHIN, D. The Practitioner’s Guide to Data Quality Improvement. Burlington: Morgan Kaufmann as inprint of Elsevier. ISBN 978-0-12-373717-5
 • ENGLISH,  Larry P. Improving Data Warehouse and Business Information Quality: Methods for Reducing Costs and Increasing Profits. Wiley & Sons. xxvi, 518 s. ISBN-10 0-471-25383-9.
 • LIEBOWITZ, J. Knowledge Management: Learning from Knowledge Engineering. Florida: CRC Press. ISBN 0-8493-1024-5.
 • SCHREIBER, G. a kol.Knowledge Engineering and Management: The CommonKADS Methodology. Cambridge / London: The MIT Press. ISBN 0-262-19300-0.
 • BERKA, P. Dobývání znalostí z databází. Praha: Academia. ISBN 80-200-1062-9.
 • SKLENÁK, V. a kol. Data, informace, znalosti a Internet. Praha: C. H. Beck. ISBN 80-7179-409-0.
 • MONTANO, B. Innovations of Knowledge Management. Hershey / London /Melbourn / Singapore: IRM Press. ISBN 1-59140-281-6.
 • MRÁZEK, M. Firma postavená okolo znalostní báze [online]. In INFORUM 2009: 15. konference o profesionálních informačních zdrojích,  Praha. Dostupné na www: http://www.inforum.cz/pdf/2009/mrazek-martin-cze.pdf.
 • DAMA International: The DAMA Guide to the Data Management Body of Knowledge (DAMA-DMBOK). Technics Publication, LLC. ISBN 978-1-9355040-2-3.
 • McGILVRAY, D. Executing Data Quality Projects: Ten Steps to Quality Data and Trusted Information. Morgan Kaufmann. xviii, 325 s. ISBN 978-0-12-374369-5.
 • PEJČOCH, D. Metody řešení problematiky neúplných dat [online]. Přednáška č. 4 v rámci Data Quality Tutorial. Dostupné pod odkazem: http://www.dataquality.cz/tutorial/tutorial_04.pdf.
 • PEJČOCH, D. Benchmark přístupů k Fuzzy Match / Merge. Sborník prací účastníků vědeckého semináře doktorského studia. Fakulta informatiky a statistiky VŠE. Praha. ISBN 978-80-245-1524-3.