Realizácia projektu, informácie a dokumentácia (online)

Riadenie realizácie projektu zahŕňa predovšetkým riadiace a kontrolné procesy. Ich charakter sa mení v závislosti od toho, do akej miery sa odlišuje skutočný priebeh realizácie projektu od plánu. Absolventi modulu budú schopní uvedomiť si podstatu, význam a prínosy procesu riadenia realizácie projektu, špecifikovať, čo je účelné vedieť o nástrojoch mapovania stavu realizácie projektu, definovať pojmy projektová komunikácia, zainteresované strany, vedenie porád, motivácia, vedenie a riadenie ľudí v priebehu realizácie projektu .

Garant a lektor študijného modulu


Ing. Kateřina Bočková, Ph.D., MBA

Anotácia


Modul je najprv zameraný na proces riadenia realizácie projektu, jeho význam a prínos, vrátane plánu implementačného. Ďalej je preberaný obsah procesu riadenia realizácie projektu s veľkým dôrazom na jeho zložky a efektívnosť riadenia. V závere modulu je objasnený reporting, riešenie problémov na projektoch a riadenie a plánovanie ľudských zdrojov ako zložky efektívneho budovania tímu.

Sylabus


1. Proces riadenia realizácie projektu

 • realizácia projektu
 • implementačný plán

2. Obsah procesu riadenia realizácie projektu

 • proces riadenia
 • zložky systému riadenia
 • riadenie procedúr projektu, efektívnosť a cieľ riadenia zásahov

3. Nástroje mapovania stavu realizácie projektu

 • porady
 • komunikačná stratégia

4. Riadenie a podávanie správ

 • podstata riadenia projektu
 • reporting

5. Riešenie problémov

 • metódy na riešenie problémov
 • problémy v projektoch
 • všeobecný postup na riešenie problémov
 • odporúčané techniky riešenia problémov

6. Budovanie dokonalého tímu

 • riadenie a plánovanie ľudských zdrojov
 • osobnosť projektového manažéra
 • životný cyklus člena tímu

Literatura


 • DOLEŽAL, J; MÁCHAL, P; LACKO, B. HRAZDILOVÁ BOČKOVÁ, K. a kol. Projektový management podle IPMA. Praha: Grada. 507 s. ISBN 978-80-247-2848-3
 • ŠTEFÁNEK, R; HRAZDILOVÁ BOČKOVÁ, K. a kol. Projektové řízení pro začátečníky aneb vkročte do projektového řízení pravou nohou. Brno: Computer Press, 305 s.
 • FOTR, J. Tvorba strategie a strategické plánování. 384 s. ISBN: 9788024739854
 • HEPTONSTALL, J. Project management. Praha: Národní vzdělávací fond. 276 s.
 • HYNDRÁK, K. Project 98, 2000, 2002 : praktické příklady. Praha: Grada. 215 s. ISBN 8024703661
 • KERZNER, H. Project Management: Case Studies. 3rd edition. New Jersey: Wiley. 681 p. ISBN 0470278714
 • NEMEC V. Projektový management. Praha: Grada Publishing. 184 p. ISBN 80-247-0392-0
 • NEWTON, R. Úspěšný projektový manažer. Praha: Grada. 255 p. ISBN 9788024725444
 • TAYLOR, J. Začínáme řídit projekty. Brno: Computer Press. 215 p. ISBN 9788025117590
 • SVOZILOVÁ, A. Projektový management. Praha: Computer Press. ISBN 80-247-1501-5
 • ČSN ISO 10006. Systém managementu jakosti – Směrnice pro management jakosti. Švýcarsko: Český normalizační institut, Říjen. 46 p.
 • IPMA Competence Baseline. The Netherlands: International Project Management Association, June. 200 p. Available from WWW: < www.ipma.ch/Documents/ICB_V._3.0.pdf >. ISSN 0-9553213-0-1
 • Tools for Development: A handbook for those engaged in development activity. UK: Department for International Development, March. 66 p. Available from WWW: < www.dfid.gov.uk/pubs/files/toolsfordevelopment.pdf >
 • Managing Successful Projects with PRINCE2. London: The Stationery Office. 327 p. Available from WWW: < www.tsoshop.co.uk >. ISSN 9780113310593