Psychológia zákazníka (Praha)

Cieľmi tohto modulu sú získanie vedomosti základných pojmov z oblasti psychológie v marketingových komunikáciách a ich aplikácie v praxi, možnosti aplikácie základných psychologických poznatkov v oblasti marketingových komunikácií, získanie poznatkov o význame a využití emócií v marketingovej komunikácii, zoznámenie sa s možnosťami využitia psychológie v jednotlivých fázach komunikačného procesu a ich využitím v praxi, využitie metodických prístupov a nástrojov psychológie vo výskume efektivity marketingových komunikácií.

Garant a lektor študijného modulu


Doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D.

Anotácia


Tento sylabus je spracovaný s cieľom podať základný prehľad o témach, ktoré sa vzťahujú k problematike štúdia psychológie v marketingových komunikáciách. Pretože k danej téme existuje odborná literatúra, nie je v tomto materiáli podaný vyčerpávajúci výklad všetkých problémových okruhov, ale iba ich základné náčrt, ktorý má slúžiť ako sprievodca študenta procesom štúdia, pričom sa predpokladá, že prehĺbenie poznatkov tu uvedených získa študent dôkladnejšom štúdiom odporúčanej literatúry i iných zdrojov, napr odbornej tlače. Neoddeliteľnou súčasťou opory je publikácia Psychológia reklamy, 4. vydanie, vydané nakladateľstvom Grada a Emócie v Marketingu – Ako osloviť srdce zákazníka (Grada).

Sylabus


1. Uplatnenie psychologických poznatkov a základné psychologické pojmy

 • psychológia v marketingových komunikáciách
 • základné psychologické pojmy vo vzťahu k marketingovej komunikácii

2. Využitie psychológie pri tvorbe reklamy

 • pôsobenie psychologických aspektov na tvorbu reklamy

3. Metodické prístupy a nástroje využívané vo výskume marketingových komunikácií

 • špecifické metódy a techniky využívané pri výskume marketingových komunikácií
 • funkcie loga a požiadavky na dobré logo, reklama na internete a sociálnych sieťach

4. Zhrnutie

 • zhrnutie modelu

Literatúra


 • VYSEKALOVÁ, J. a kol: Psychologie reklamy. Grada, Praha. ISBN978-80-247-4005-8
 • VYSEKALOVÁ, J. a kol.: Emoce v marketingu, Grada, Praha. ISBN:978-80-247-4843-6
 • VYSEKALOVÁ, J., Herzmann J., Cír J.: Výzkum efektivnosti komerční komunikace. Nakladatelství VŠE. ISBN 8024507897
 • BEHRENS, G.: Werbepsychologie. VW, Verlag fuer Wirtschaftskripten. Muenchen
 • DEFLEUR, M. L., BALLOVÁ-ROKEACHOVÁ, S.J.: Teorie masové komunikace. Universita Karlova, Praha
 • FELSER, G.: Werbe- und Konsumentenpsychologie. Spectrum Akademischer Verlag Heidelberg. ISBN 978-3827411051
 • FREY, P.: Marketingová komunikace: to nejlepší z nových trendů. Management Press, Praha. ISBN 978-80-7261-160-7
 • HRADISKÁ, E.: Psychológia a reklama. ELITA, Bratislava
 • JURÁŠKOVÁ, O. – Horňák, P.: Velký slovník Marketingových komunikací. Grada, Praha. ISBN 978-80-247-4354-7
 • KOMÁRKOVÁ, R., RYMEŠ, M., VYSEKALOVÁ, J.: Psychologie trhu. Grada, Praha
 • KOTLER, P.: Confronting Capitalism: Real Solution for a Troubled Economic Systém. Amacom. ISBN 9780814436462
 • MUHLBACHER, H.: Selektivní propagace. BaB text, Praha. ISBN 8090144462
 • PELSMACKER, P., GEUENS, M., BERGH Van den J.: Marketingová komunikace. Grada, Praha. ISBN 80-247-0254-1
 • SCHULZ, D.E., Moderní reklama, umění zaujmout. Praha, Grada. ISBN 8071690627
 • VYBÍRAL, Z.: Psychologie lidské komunikace. Computer Press, Brno. ISBN 80-7178-291-2
 • VYSEKALOVÁ, J. – Mikeš J.: Reklama – Jak dělat reklamu. Grada, Praha.
  ISBN 978-80-247-3492-7
 • VYSEKAL, J. – Mikeš J.: Image a firemní identita. Grada, Praha. ISBN 978-80-247-2790-5
 • VYSEKAL, J. a kol: Chování spotřebitele – Jak odkrýt tajemství „černé skříňky“. Grada, Praha. ISBN 978-80-247-3529-3
 • VYSEKALOVÁ, J. – Fous, M.: Češi a reklama. In: Marketing a komunikace 1/2016
 • VYSEKALOVÁ, J. a kol.: Marketing. EDUKO