Psychológia stresu (Praha)

Cieľom tohto modulu je zoznámiť sa so základnou problematikou stresu, jeho vznikom, vplyvom na človeka, jeho včasnou prevenciou a prípadnou liečbou. Ozrejmiť fungovanie a delenie stresorov, tzv. Life stress events a problematikou syndrómu vyhorenia. Na základe takto získaných vedomostí si osvojiť špecifické zručnosti pre lepšiu identifikáciu a zvládanie stresových udalostí.

Garant a lektor študijného modulu


Mgr. Tibor A. Brečka, MBA

Anotácia


V rámci tohto modulu sa budeme zaoberať najmä stresom, jeho delením a intenzitou stresu. Ďalej sa zoznámime s fyziologickou stránkou (1 ev. Vs GAS). V neposlednom rade je modul zameraný aj na life stress event., prevenciu a liečbu a príznaky syndrómu vyhorenia.

Sylabus


1. Stres

 • vymedzenie pojmu stress
 • stresor

2. Fyziologická stránka ( 1ev. vs GAS)

 • reakcia človeka na stres a GAS

3. Life stress event

 • stresové situácie

4. Delenie stresu a jeho intenzita

 • delenie stresu

5. Prevencia a liečba

 • zvládanie stresu a obranné mechanizmy

6. Syndróm vyhorenia

 • znaky vyhorenia, príznaky syndrómu podľa Kebza a príčiny podľa Křivohlavého
 • rizikové faktory pre vznik vyhorenia
 • vonkajšie faktory
 • rizikové povolania s rizikom vzniku syndrómu vyhorenia
 • fáza syndrómu vyhorenia a prevencia syndrómu vyhorenia

Literatúra


 • BREČKA, T. Psychologie Katastrof. Praha: TRITON ISBN: 978-80-7387- 330-1
 • ČÍRTKOVÁ, L. Policejní psychologie. Praha: Portál ISBN 80-7178-475- 3
 • PTÁČEK, R. RABOCH, Jiří. KEBZA, Vladimír. Burnout syndrom jako mezioborový jev. Praha: Grada ISBN: 978-80-247-5114-6
 • KALLWASS, A. Syndrom vyhoření v práci a v osobním životě. Praha: Portál ISBN 978-80-7367-299-7
 • KEBZA, V. Psychosociální determinanty zdraví. Praha: Academia ISBN 80-200-1307-5
 • KEBZA, V., ŠOLCOVÁ, I. Syndrom vyhoření. Praha: Státní zdravotní ústav ISBN 80-7071-231-7
 • KEBZA, V., ŠOLCOVÁ, I. Syndrom vyhoření. Praha: Státní zdravotní ústav. ISBN 80-7071-231-7
 • KEBZA, V., ŠOLCOVÁ, I. Syndrom vyhoření: (informace pro lékaře, psychology a další zájemce o teoretické zdroje, diagnostické a intervenční možnosti tohoto syndromu). Praha: Státní zdravotní ústav ISBN 80-7071-231-7
 • KOPŘIVA, K. Lidský vztah jako součástí profese. Praha: Portál ISBN 80- 7178-318-8
 • KŘIVOHLAVÝ, J. Jak neztratit nadšení. Praha: Grada. ISBN 80-7169-551- 3
 • KŘIVOHLAVÝ, J. Jak zvládat stres. Praha: Grada Avicenum. ISBN 80- 7169-121-6
 • KŘIVOHLAVÝ, J. Psychologie zdraví. Praha: Portál. ISBN 80-7178-551-2
 • KŘIVOHLAVÝ, J. Hořet, ale nevyhořet. Kostelní vydří: Karmelitánské nakladatelství ISBN 978-80-7195-573-3
 • PRAŠKO, J. Jak se zbavit napětí, stresu a úzkosti. Praha: Grada ISBN 80- 247- 0185-5
 • PRAŠKO, J, PEŠEK, R. Syndrom vyhoření: Jak se prací a pomáháním druhým nezničit: pohledem kognitivně behaviorální terapie. Praha: Pasparta ISBN 978-80-88163-00-8
 • TOCK, Ch. Syndrom vyhoření a jak jej zvládnout. Praha: Grada Publishing ISBN 978-80-247-3553-5
 • VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál ISBN 978-80-262-0696-5