Psychológia osobnosti (online)

Cieľom je zoznámiť študentov so základmi psychológie osobnosti, zamerané na lepšie porozumenie sebe i druhým ľuďom, s jej hlavnými smermi as možnosťou využitia týchto znalostí v každodennej manažérskej praxi.

Garant a lektor studijního modulu


Ing. Adéla Karlovská, MBA

Anotace


Porozumenie typológii osobnosti je praktickým spôsobom, akým môžeme zefektívniť svoje inter-personálne znalosti, zručnosti aj správanie na pracovisku i mimo neho. Metaforicky môže byť popísané ako kľúč k odhaleniu ľudského potenciálu a k voľbe správnych postupov pri vedení, motivácii a rozvoji ľudí. V rámci tohto predmetu sa študenti zoznámia s významom psychológie osobnosti a s jej využitím v manažérskej praxi. Porozumie základom, na ktorých je psychológia osobnosti vystavená – jej historickým východiskám a základnej metodológii. Získané vedomosti budú môcť uplatniť nielen v zamestnaní, ale aj v bežnom osobnom živote.

Sylabus


1. Čo je psychológia osobnosti

2. Metódy skúmania psychológie osobnosti

3. Osobnosť človeka

4. Popis osobnosti ako osobitosti

5. Vývojová psychológia osobnosti

Literatúra


Povinná literatúra:

 • BEDRNOVÁ, Eva, Ivan NOVÝ a Eva JAROŠOVÁ. Manažerská psychologie a sociologie. Praha: Management Press, 2012. ISBN 978-80-7261-239-0.
 • ŘÍČAN, Pavel. Psychologie osobnosti: obor v pohybu. 6., rev. a dopl. vyd., V Grada Publishing 2. Praha: Grada, 2010. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-3133-9.

Doporučená literatúra:

 • ATKINSON, Rita L. Psychologie. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-640-3.
 • BLATNÝ, Marek. Psychologie osobnosti: hlavní témata, současné přístupy. Praha: Grada, 2010. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-3434-7.
 • CAKIRPALOGLU, Panajotis. Úvod do psychologie osobnosti. Praha: Grada, 2012. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-4033-1.
 • ČAKRT, Michal. Typologie osobnosti pro manažery: manažerské styly, rozhodování, komunikace, konflikty, týmová práce, time management a změny. 2., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Management Press, 2009. ISBN 978-80-7261-201-7.
 • DRAPELA, Victor J. Přehled teorií osobnosti. 6. vyd. Přeložil Karel BALCAR. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-262-0040-6.
 • ERIKSON, Erik H. Životní cyklus rozšířený a dokončený. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1999. ISBN 978-80-7106-291-2.
 • GOLEMAN, Daniel. Emoční inteligence. Vyd. 2., (V nakl. Metafora 1.). Přeložil Markéta BÍLKOVÁ. V Praze: Metafora, 2011. ISBN 978-80-7359-334-6.
 • HŘEBÍČKOVÁ, Martina. Pětifaktorový model v psychologii osobnosti: přístupy, diagnostika, uplatnění. Praha: Grada, 2011. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-3380-7.
 • MIKULÁŠTÍK, Milan. Manažerská psychologie. 3., přepracované vydání. Praha: Grada, 2015. Manažer. ISBN 978-80-247-4221-2.
 • PINK, DANIEL H.: Pohon:  překvapivá pravda o tom, co nás motivuje! Olomouc: ANAG, 2011. ISBN 978-80-7263-671-6 (váz.)
 • DWECK Carol. Nastavení mysli. Jan Melvil 2017