Property a facility management (Praha)

Cieľom tohto modulu je zoznámiť poslucháčov s odborom Facility Management a jeho poňatím v EÚ. Poslucháči sú oboznámení podrobne s históriou, definíciou a úrovňami facility manažmentu. Ďalej je bližšie špecifikovaná norma ČSN EN 15221 a priblížená osoba facility manažéra.

Garant a lektor študijného modulu


Doc. Ing. Daniel Macek, Ph.D.


Anotácia


EU norma ČSN EN 15221 „Facility management“ definuje tento odbor ako integrované riadenie všetkých služieb, ktoré podporujú základné činnosti spoločností. Z pohľadu stavebného sa jedná o ekonomický avšak flexibilný priestor, z pohľadu spoločnosti sa jedná o správu nehnuteľností a majetku a zabezpečenie všetkých podporných služieb. V rámci štúdia budete oboznámení s poslednými štandardmi EÚ, problematikou in/outsourcingu, zoznámime Vás s postupmi, ako pripraviť zmluvu na dodávku služby v súlade s EÚ štandardmi, dotkneme sa mnohých oblastí služieb, ktoré je možné pre užívateľov budov zaisťovať.

Sylabus


1. História Facility Managementu

 • vývoj Facility Managementu a jeho postupné rozšírenie

2. Čo je Facility management

 • definícia Facility manažmentu a 3P

3. Úrovne a zabezpečenie Facility Managementu

 • 3 základné úrovne plánovania
 • formy riadenia podporných procesov

4. Norma ČSN EN 15221

 • termíny a definície
 • sprievodca prípravu zmlúv o FM
 • kvalita vo facility manažmente
 • kategorizácia facility manažmentu
 • procesy vo facility manažmente
 • meranie priestorov vo facility manažmentu
 • benchmarking vo facility manažmente

5. Facility manažér

 • osoba facility manažéra

Literatúra


 • ŠTRUP, O.: Základy Facility managemntu. Vydavatelství: Professional Publishing. ISBN: 9788074311437
 • KUDA, F., BERÁNKOVÁ, E. A SOUKUP, P.: Facility management v kostce: pro profesionály i laiky. Olomouc: Form Solution. ISBN 978-80-905257-0-2
 • VYSKOČIL, V. K., KUDA, F. A kol.: Management podpůrných procesů – Facility management. Vydavatelství: Professional Publishing ISBN: 9788074310461