Property a facility management (online)

Cieľom tohto modulu je zoznámiť poslucháčov s odborom Facility Management a jeho poňatím v EÚ. Poslucháči sú oboznámení podrobne s históriou, definíciou a úrovňami facility manažmentu. Ďalej je bližšie špecifikovaná norma ČSN EN 15221 a priblížená osoba facility manažéra.

Garant a lektor študijného modulu


Ing. et Ing. Mgr. et Mgr. Richard Blatný, FINS., MBA, LL.M., Ph.D.


Anotácia


EU norma ČSN EN 15221 „Facility management“ definuje tento odbor ako integrované riadenie všetkých služieb, ktoré podporujú základné činnosti spoločností. Z pohľadu stavebného sa jedná o ekonomický avšak flexibilný priestor, z pohľadu spoločnosti sa jedná o správu nehnuteľností a majetku a zabezpečenie všetkých podporných služieb. V rámci štúdia budete oboznámení s poslednými štandardmi EÚ, problematikou in/outsourcingu, zoznámime Vás s postupmi, ako pripraviť zmluvu na dodávku služby v súlade s EÚ štandardmi, dotkneme sa mnohých oblastí služieb, ktoré je možné pre užívateľov budov zaisťovať.

Sylabus


1. História Facility Managementu

 • vývoj Facility Managementu a jeho postupné rozšírenie

2. Čo je Facility management

 • definícia Facility manažmentu a 3P

3. Úrovne a zabezpečenie Facility Managementu

 • 3 základné úrovne plánovania
 • formy riadenia podporných procesov

4. Norma ČSN EN 15221

 • termíny a definície
 • sprievodca prípravu zmlúv o FM
 • kvalita vo facility manažmente
 • kategorizácia facility manažmentu
 • procesy vo facility manažmente
 • meranie priestorov vo facility manažmentu
 • benchmarking vo facility manažmente

5. Facility manažér

 • osoba facility manažéra

Literatúra


 • ŠTRUP, O.: Základy Facility managemntu. Vydavatelství: Professional Publishing. ISBN: 9788074311437
 • KUDA, F., BERÁNKOVÁ, E. A SOUKUP, P.: Facility management v kostce: pro profesionály i laiky. Olomouc: Form Solution. ISBN 978-80-905257-0-2
 • VYSKOČIL, V. K., KUDA, F. A kol.: Management podpůrných procesů – Facility management. Vydavatelství: Professional Publishing ISBN: 9788074310461