Projektový management (online)

Modul Projektové řízení se zabývá řízením projektů jak z pohledu zavádění projektového řízení ve firmách, tak způsobem řízení konkrétních projektů. Primárním cílem modulu je objasnit v obecném pojetí základní principy, úkony, nástroje a metody v řízení projektů v souladu se světovými trendy moderního pojetí projektového řízení, zejména projektového řízení podle IPMA. Sekundárním cílem je naučit studenty „projektově přemýšlet“, osvojit si jejich praktické uplatňování cvičeními v pracovních skupinách při řešení jednoduchých příkladů a simulací a připravit jim kvalitní informační zdroje.

Garant a lektor študijného modulu


Mgr. Ing. Kateřina Bočková, Ph.D., MBA

Anotácia


Príprava a plánovanie projektu. Kedy a prečo využívať projekt. Metóda projektového rámca a jej uplatňovanie. Ako začať formovať projekt – východiská, predpoklady, zámery. Stanovenie poslania, vízie a cieľov projektu, metriky cieľov. Štruktúrovanie projektu – vytvorenie základného designu. Riziká projektu a práca s nimi. Plánovanie projektových aktivít a zdrojov projektu. Zostavenie harmonogramu a práce s ním. Realizácia a riadenie projektu. Systém riadenia projektu – čo ho tvorí. Práca s plánmi a harmonogramami pri riadení projektu. Controlling projektu – ako mať všetko pod kontrolou. Projektový tím – kto projekt realizuje, rola projektu, leadership. Komunikácia v projekte – efektívne vedenie porád a rokovaní. Zásady riešenia konfliktov a neštandardných situácií.

Sylabus


1. Uvedenie do problematiky projektového riadenia

 • procesy riadenia
 • zameranie procesov
 • druhy riadenia

2. Podstata projektového riadenia

 • vymedzenie projektového managementu
 • fungovanie PM
 • štandardy PM
 • projektový manažér

3. Nástroje projektového riadenia

 • metódy a techniky
 • základné pojmy pre riadenie podniku
 • ciele, prínosy, riziká projektu
 • organizácia projektu v podniku

Literatúra


Povinná literatúra:

 • DOLEŽAL, J. a kolektiv. Projektový management – Kompletně, prakticky a podle světových standardů. Grada Publishing, Praha 2016. ISBN 978-80-271-9066-9.
 • DOLEŽAL, J., Máchal, P., Lacko, B., a kolektiv. Projektový management podle IPMA 2. Grada Publishing, Praha 2012. ISBN 978-80-247-8034-4.
 • HRAZDILOVÁ BOČKOVÁ, K. Projektové řízení: e-kniha. 1. vydání. Martin Koláček – E-knihy jedou. 2016.

Doporučená literatúra:

 • VANÍČKOVÁ, R., HRAZDILOVÁ BOČKOVÁ, K. Průvodce projektovým řízením pomocí případových studií: e-kniha. 1. vydání. Martin Koláček – E-knihy jedou. 2016.
 • ŠTEFÁNEK, Radoslav; HRAZDILOVÁ BOČKOVÁ, Kateřina a kol. Projektové řízení pro začátečníky aneb vkročte do projektového řízení pravou nohou. Brno: Computer Press. 2011.
 • A guide to the project management body of knowledge (PMBOK® guide). 5th ed. Newtown Square, Pennsylvania: Project Management Institute. 2013.
 • DOLEŽAL, Jan, Pavel MÁCHAL a Branislav LACKO. Projektový management podle IPMA. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada. 2012.
 • DOLEŽAL, J. a kol. Projektový management. Praha, GRADA Publishing. 2016.
 • NEWTON, Richard. Úspěšný projektový manažer: [jak se stát mistrem projektového managementu]. Praha: Grada. 2008.
 • NOKES, Sebastian a Sean KELLY. The definitive guide to project management: the fast track to getting the job done on time and on budget. Harlow: Prentice Hall/Financial Times. 2007.
 • POSNER, Keith a Michael APPLEGARTH. Projektový management: [příručka rad, metod a nástrojů pro vedoucí a členy týmů, kteří chtějí dobře a efektivně zvládat své úkoly a povinnosti]. Praha: Portál. 2006.
 • ROSENAU, M.D. Řízení projektů. Brno: Computer Press. 2007.
 • SVOZILOVÁ, Alena. Projektový management. Praha: Grada. 2011.