Projektové riadenie

Modul sa zaoberá riadením projektov ako z pohľadu zavádzania projektového riadenia vo firmách, tak spôsobom riadenia konkrétnych projektov. Primárnym cieľom modulu je objasniť vo všeobecnom poňatí základné princípy, úkony, nástroje a metódy v riadení projektov v súlade so svetovými trendmi moderného poňatia projektového riadenia. Sekundárnym cieľom je naučiť študentov "projektovo premýšľať", osvojiť si praktické uplatňovanie pri riešení jednoduchých príkladov a simulácií a pripraviť kvalitné informačné zdroje.

Garant a lektor študijného modulu


PaedDr. Ing. Kateřina Bočková, Ph.D., MBA

Anotácia


Príprava a plánovanie projektu. Kedy a prečo využívať projekt. Metóda projektového rámca a jej uplatňovanie. Ako začať formovať projekt – východiská, predpoklady, zámery. Stanovenie poslania, vízie a cieľov projektu, metriky cieľov. Štruktúrovanie projektu – vytvorenie základného designu. Riziká projektu a práce s nimi. Plánovanie projektových aktivít a zdrojov projektu. Zostavenie harmonogramu a práca s ním. Realizácia a riadenie projektu. Systém riadenia projektu – čo ho tvorí. Práca s plánmi a harmonogramy pri riadení projektu. Controlling projektu – ako mať všetko pod kontrolou. Projektový tím – kto projekt realizuje, role projektu, leadership. Komunikácia v projekte – efektívne vedenie porád a stretnutí. Zásady riešenia konfliktov a neštandardných situácií.

Sylabus


1. Uvedenie do problematiky projektového riadenia

 • podstata projektového riadenia, jeho definícia a oblasti uplatnenia procesov riadenia

2. Podstata projektového riadenia

 • vymedzenie projektového manažmentu ako project management funguje
 • štandardy Project managementu: ISO normy štandardy pre certifikáciu projektových manažérov
 • projektový manažér
 • metódy a techniky používané v projektovom riadení
 • základné pojmy pre riadenie projektov ciele, prínosy, rozsah, riziká a okolie projektu
 • kritériá úspešnosti organizácie projektu v podniku

Literatúra


 • DOLEŽAL, J; MÁCHAL, P; LACKO, B. HRAZDILOVÁ BOČKOVÁ, K a kol. Projektový management podle IPMA. Praha: Grada. 507 s. ISBN 978-80-247-2848-3
 • ŠTEFÁNEK, R; HRAZDILOVÁ BOČKOVÁ, K a kol. Projektové řízení pro začátečníky aneb vkročte do projektového řízení pravou nohou. Brno: Computer Přes, 305 s.
 • A guide to the project management body of knowledge (PMBOK® guide). Newtown Square, Pennsylvania: Project Management Institute, 589 s. ISBN 978-1-935589-67-9
 • ARMSTRONG, M. Armstrong’s handbook of management and leadership: developing effective people skills for better leadership and management. London: Kogan Page, x, 369 s. ISBN 978-0-7494-6552-0
 • BEDRNOVÁ, E; JAROŠOVÁ, E; NOVÝ, I. Manažerská psychologie a sociologie. Praha: Management Press, 615 s. ISBN 978-80-7261-2390
 • BĚLOHLÁVEK, F. 20 typů lidí: jak s nimi jednat, jak je vést a motivovat. Praha: Grada, 158 s. ISBN 978-80-247-4323-3
 • BĚLOHLÁVEK, F. Jak vést svůj tým. Praha: Grada, 142 s. ISBN 978-80-247-1975-7
 • COVEY, S. R. 7 návyků skutečně efektivních lidí: zásady osobního rozvoje, které změní váš život. Praha: Management Press, 366 s. ISBN 978-80-7261-268-0
 • DOLANSKÝ, V; MĚKOTA. V; NĚMEC, V. Projektový management. Praha: Grada, 372 s. ISBN 8071692875
 • DĚDINA, J; ODCHÁZEL. J. Management a moderní organizování firmy. Praha: Grada, 324 s. ISBN 978-80-247-2149-1
 • DRUCKER, P. Management. Rev. ed. New York: Collins, xxxv, 568 s. ISBN 978-0-06-125266-2
 • EVANGELU, J. E. Diagnostické metody v personalistice. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-2607-6
 • FIALA, P. Řízení projektů. Vyd. Praha: Oeconomica, 186 s. ISBN 978-80-245-1413-0