Projektové riadenie a plánovanie (Praha)

Modul Projektové riadenie sa zaoberá riadením projektov ako z pohľadu zavádzania projektového riadenia vo firmách, tak spôsobom riadenia konkrétnych projektov. Primárnym cieľom modulu je objasniť v všeobecnom poňatí základné princípy, úkony, nástroje a metódy v riadení projektov v súlade so svetovými trendmi moderného poňatia projektového riadenia, najmä projektového riadenia podľa IPMA.

Garant a lektor študijného modulu


Mgr. Ing. Kateřina Bočková, Ph.D., MBA

Anotácia


Konkurencia vyvíja na manažérov stále väčší tlak a núti ich k zdokonaľovaniu produkcie pri súčasnom znižovaní nákladov a rýchlejším uvádzaním produktov na trh. Úroveň manažmentu sa tak stáva limitujúcim faktorom rozvoja každej ekonomiky. Pretože zvýšiť úroveň managementu v kvalitatívne úplne nových podmienkach nemožno prostredníctvom tradičných techník a nástrojov riadenia, je nutné nájsť efektívny a účinný prístup k riadeniu vysokej miery zmien.

Sylabus


1. Podstata projektového riadenia

 • vymedzenie projektového managementu
 • fungovanie PM
 • štandardy PM
 • projektový manažér

2. Nástroje projektového riadenia

 • metódy a techniky
 • základné pojmy pre riadenie podniku
 • ciele, prínosy, riziká projektu
 • organizácia projektu v podniku

Literatúra


 • HRAZDILOVÁ BOČKOVÁ, K. Projektové řízení: e-kniha. Martin Koláček – E-knihy jedou.
 • VANÍČKOVÁ, R., HRAZDILOVÁ BOČKOVÁ, K. Průvodce projektovým řízením pomocí případových studií: e-kniha. Martin Koláček – E-knihy jedou.
 • ŠTEFÁNEK, R; HRAZDILOVÁ BOČKOVÁ, K. a kol. Projektové řízení pro začátečníky aneb vkročte do projektového řízení pravou nohou. Brno: Computer Press.
 • A guide to the project management body of knowledge (PMBOK® guide). Newtown Square, Pennsylvania: Project Management Institute.
 • DOLEŽAL, J. a kol. Projektový management. Praha, GRADA Publishing.
 • NEWTON, R. Úspěšný projektový manažer: [jak se stát mistrem projektového managementu]. Praha: Grada.
 • ROSENAU, M.D. Řízení projektů. Brno: Computer Press.
 • SVOZILOVÁ, A. Projektový management. Praha: Grada.
 • TAYLOR, J. Začínáme řídit projekty. Brno: Computer Press
 • VERZUH, E. The fast forward MBA in project management. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons.