Procesný management (Praha)

Modul je určený na získanie základných informácií o princípe procesného riadenia, jeho výhod a nevýhod. Popisuje dôvody pre prechod od funkčného systému riadenia k procesnému a postupy pri jeho projektovaní, zavádzaní a trvalom využívaní. Absolvent modulu by mal byť schopný analyzovať, navrhovať a riadiť firemné procesy tak, aby dosahovali vysokej efektivity a spĺňali požiadavky na zabezpečenie vysokej kvality.

Garant a lektor študijného modulu


PhDr. Ing. Petr Mašín, Ph.D., DBA

Anotácia


Slovo „proces“ sa v poslednom desaťročí dostalo na výslnie manažérskeho a podnikateľského slovníka. Nájdeme ho takmer všade – od odborných publikácií až po tlačové komentáre. Často je však používané nepresne alebo úplne nesprávne. Preto je treba tento pojem definovať a objasniť jeho skutočný význam. Proces aj každá jeho aktivita má jasne definované vstupy a výstupy. Keďže proces vzájomne prepája jednotlivé činnosti, potom jedna činnosť využíva výstupy tej predchádzajúcej a odovzdáva vstupy pre nasledujúce. Navzájom sa teda ovplyvňujú a existuje medzi nimi závislosť.

Sylabus


1. Riadenie procesov

 • poslanie
 • optimalizácia
 • zvýšenie konkurencieschopnosti

2. Procesy

 • význam procesov
 • teória riadenia
 • nedostatky funkčného riadenia

3. Riadenie zmeny z funkčného na procesný systém riadenia

 • východzia analýza
 • projektovanie procesného systému riadenia
 • hodnotová analýza

Literatúra


 • FIŠER, R.: Procesní řízení pro manažery; Grada
 • GRASSEOVÁ, M. a kol.: Procesní řízení ve veřejném soukromém sektoru; Computer Press,
 • ŘEPA,V.: Procesně řízená organizace, Grada