Proces overovania prijatých opatrení (Praha)

Cieľom modulu je oboznámiť poslucháčov s procesom overovania plnenia opatrení prijímaných auditovanými útvarmi/subjektmi na základe vykonaných auditov, prípadne na základe iných akcií vykonávaných v organizácii.

Garant a lektor študijného modulu


Ing. Jan Kovalčík, CIA

Anotácia


Overovanie plnenia opatrení je jedným z veľmi dôležitých krokov, ktoré je potrebné vykonať na uistenie, že odporúčania interného auditu alebo iných subjektov boli rešpektované a že boli urobené nevyhnutné kroky vedúce k odstráneniu identifikovaných nedostatkov alebo k zlepšeniu procesov v organizácii.

Sylabus


1. Medzinárodné štandardy pre profesijnú prax

 • 2500, 2500.A1
 • C1, 2600

2. Správa o vykonanom audite

 • zistenie
 • opatrenia
 • overenie

3. Záznam audítora

 • obsah záznamu
 • výstup z prerokovania výsledku
 • reporting

Literatúra


 • Mezinárodní rámec profesní praxe interního auditu. Praha: Český institut interních auditorů, o. s.. Přel. z: International professional practises framework. ISBN: 80-86689-46-8.
 • DVOŘÁČEK, J.; KAFKA, T. Interní audit v praxi. Brno: Computer Press, a.s. ISBN: 80-251-0836-8.
 • KAFKA, T. Průvodce pro interní audit a risk management. Praha: C. H. Beck. ISBN: 978-80-7400-121-5.
 • SAWYER, L. B. Interní audit. Praha: Český institut interních auditorů, o.s.. ISBN: 80-86284-07-7.
 • Proces interního auditu. Část I. Praha: Český institut interních auditorů. ISBN: 80-86689-16-6.